17. PRÁVO PODNIKOV


17. PRÁVO PODNIKOV

17.20 PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA


22003A1114(01)

Protokol k Madridskej dohode o medzinárodnom zápise ochranných známok prijatý v Madride 27. júna 1989 - Vyhlásenia
Protocol relating to the Madrid Agreement concerning the international registration of marks, adopted at Madrid on 27 June 1989 - Declarations

OJ L 296 14.11.2003 s. 22
A 32003D0793 (OJ L 296 14.11.2003 s. 20)


31993L0083

Smernica rady 93/83/EHS z 27. septembra 1993 o koordinácii určitých pravidiel týkajúcich sa autorského práva a príbuzných práv pri satelitnom vysielaní a káblovej retransmisii
Council Directive 93/83/EEC of 27 September 1993 on the coordination of certain rules concerning copyright and rights related to copyright applicable to satellite broadcasting and cable retransmission

OJ L 248 06.10.93 str. 15


31995R2868

Nariadenie Komisie (ES) č. 2868/95 z 13. decembra 1995, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke spoločenstva
Commission Regulation (EC) No 2868/95 of 13 December 1995 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark

OJ L 303 15.12.1995 s. 1 M 32004R0782 (OJ L 123 27.04.2004 s. 88 M 32005R1041 (OJ L 172 05.07.2005 s. 4
M 32009R0355 (OJ L 109 30.04.2009 s. 3)


32001L0029

Smernica Európskeho parlamentu a rady z 22. mája 2001 zosúladení niektorých aspektov autorských práv a s nimi súvisiacich práv v informačnej spoločnosti
Directive 2001/29/EC of the European Parliament and of the Council of 22 May 2001 on the harmonisation of certain aspects of copyright and related rights in the information society

OJ L 167 22.06.2001 s. 10


32002R0006

Nariadenie rady (ES) č. 6/2002 z 12. decembra 2001 o dizajnoch spoločenstva
Council Regulation (EC) No 6/2002 of 12 December 2001 on Community designs

OJ L 003 05.01.2002 s. 1
M 32006R1891(01) (OJ L 386 29.12.2006 s. 14)


32002R2245

Nariadenie komisie (ES) č. 2245/2002 z 21. októbra 2002, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 6/2002 o dizajnoch spoločenstva
Commission Regulation (EC) No 2245/2002 of 21 October 2002 implementing Council Regulation (EC) No 6/2002 on Community designs

OJ L 341 17.12.2002 s. 28
M 32007R0876 (OJ L 193 25.07.2007 s. 13)


32002R2246

Nariadenie komisie (ES) č. 2246/2002 zo 16. decembra 2002 o poplatkoch splatných Úradu pre harmonizáciu vnútorného trhu (ochranné známky a dizajny) v súvislosti so zápisom dizajnov spoločenstva
Commission Regulation (EC) No 2246/2002 of 16 December 2002 on the fees payable to the Office for Harmonization in the Internal Market (Trade Marks and Designs) in respect of the registration of Community designs

OJ L 341 17.12.2002 s. 54
M 32007R0877 (OJ L 193 25.07.2007 s. 16)


32004R1891

Nariadenie Komisie (ES) č. 1891/2004 z 21. októbra 2004, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 1383/2003 o prijatí opatrení colnými orgánmi pri tovare, pri ktorom je podozrenie z porušovania niektorých práv duševného vlastníctva a opatrení, ktoré sa majú prijať pri tovare, pri ktorom sa zistilo, že sa práva duševného vlastníctva porušili
Commission Regulation (EC) No 1891/2004 of 21 October 2004 laying down provisions for the implementation of Council Regulation (EC) No 1383/2003 concerning customs action against goods suspected of infringing certain intellectual property rights and the measures to be taken against goods found to have infringed such rights

OJ L 328 30.10.2004 s. 16
M 32007R1172 (OJ L 261 06.10.2007 s. 12)


32005R1041

Nariadenie Komisie (ES) č. 1041/2005 z 29. júna 2005, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie (ES) č. 2868/95, ktorým sa vykonáva nariadenie Rady (ES) č. 40/94 o ochrannej známke Spoločenstva (Text s významom pre EHP)
Commission Regulation (EC) No 1041/2005 of 29 June 2005 amending Regulation (EC) No 2868/95 implementing Council Regulation (EC) No 40/94 on the Community trade mark (Text with EEA relevance)

OJ L 172, 5.7.2005, p. 4–21


32006D0954

2006/954/ES: ROZHODNUTIE RADY z 18. decembra 2006, ktorým sa schvľuje pristúpenie Európskeho spoločenstva k Ženevskému aktu Haagskej dohody o medzinárodnom zápise dizajnov, prijatému 2. júla 1999 v Ženeve
2006/954/EC: Council Decision of 18 December 2006 approving the accession of the European Community to the Geneva Act of the Hague Agreement concerning the international registration of industrial designs, adopted in Geneva on 2 July 1999

OJ L 386 29.12.2006 s. 28


32006L0115

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/115/ES z 12. decembra 2006 o nájomnom práve a výpo2ičnom práve a o určitých právach súvisiacich s autorskými právami v oblasti duševného vlastníctva (kodifikované znenie)
Directive 2006/115/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on rental right and lending right and on certain rights related to copyright in the field of intellectual property (codified version)

OJ L 376 27.12.2006 s. 28


32006L0116

SMERNICA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY 2006/116/ES z 12. decembra 2006 o lehote ochrany autorského práva a niektorých súvisiacich práv (Kodifikované znenie)
Directive 2006/116/EC of the European Parliament and of the Council of 12 December 2006 on the term of protection of copyright and certain related rights (codified version)

OJ L 372 27.12.2006 s. 12
M 22007D0056 (OJ L 266 11.10.2007 s. 17)


32008L0095

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)
Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the Council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks (Codified version) (Text with EEA relevance)

OJ L 299 08.11.2008 s. 25


32009L0024

Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/24/ES z 23. apríla 2009 o právnej ochrane počítačových programov (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)
Directive 2009/24/EC of the European Parliament and of the Council of 23 April 2009 on the legal protection of computer programs (Codified version) (Text with EEA relevance)

OJ L 111 05.05.2009 s. 16


32009R0207

Nariadenie Rady (ES) č. 207/2009 z 26. februára 2009 o ochrannej známke Spoločenstva (kodifikované znenie) (Text s významom pre EHP)
Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark (codified version) (Text with EEA relevance)

OJ L 078 24.03.2009 s. 1


32010G0306(01)

Uznesenie Rady z 1. marca 2010 o zvyšovaní účinnosti presadzovania práv duševného vlastníctva na vnútornom trhu
Council Resolution of 1 March 2010 on the enforcement of intellectual property rights in the internal market

OJ C 056 06.03.2010 s. 1