Vysvetlivky

LEGISLATÍVA EÚ
(dokumenty relevantné pre SR)


usporiadaná podľa
Zoznamu platnej legislatívy Spoločenstva a iných dokumentov inštitúcií Spoločenstva

(Vypracovaného podľa Directory k 1. júlu 2011)

Komplexne za kapitolu

07. Dopravná politika

a vo vzťahu k doprave a telekomunikáciám za kapitoly

05. Voľný pohyb pracovníkov a sociálna politika

06. Právo usadiť sa a sloboda poskytovať služby

08. Politika hospodárskej súťaže

09. Dane

11. Vonkajšie vzťahy

13. Priemyselná politika a vnútorný trh (v rámci nej komplexne za podkapitoly):

14. Regionálna politika a koordinácia štrukturálnych nástrojov

15. Životné prostredie, ochrana spotrebiteľov a zdravia

17. Právo podnikov


Slovensko-anglicko-nemecký terminologický slovník
Slovník obsahuje 10649 termínov. Obsahuje pojmy a definície prevzaté z finalizovaných textov právnych predpisov Európskej únie zaradených v tejto databáze predpisov.


INDEX

(Zoznam všetkých dokumentov usporiadaných podľa roku vydania dokumentu)

August 2012
© VÚD a.s. Žilina