Údaje o počte začatých, dokončených a rozostavaných bytov v SR

Data on the number of started, completed and under construction flats in SR

   

OBSAH / CONTENTS

 

OBSAH / CONTENTS          

Údaje o počte začatých, dokončených a rozostavaných bytov v SR za roky 2009 až 2014

Data on the number of started, completed and under construction flats in Slovakia for the years 2009 to 2014

 

 

Byty

Obdobie výstavby / Construction period

Flats

2009

2010

2011

2012

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

 

Začaté1)

5 684

11 102

15 218

20 325

4 063

8 147

12 364

16 211

2 892

6 197

9 755

12 740

2 685

6 204

9 901

13 090

Started1)

Dokončené2)

3 443

7 230

11 780

18 834

3 098

6 843

11 477

17 076

3 473

6 196

9 380

14 608

2 856

6 179

9 666

15 255

Completed2)

Rozostavané3)

68 347

69 978

69 544

67 597

68 426

68 765

68 348

66 596

66 021

66 603

66 977

64 734

64 777

64 973

65 183

62 783

Under construction3)

 

 

Byty

Obdobie výstavby

/ Construction period

Flats

2013

2014

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

Začaté1)

2 555

7 468

11 166

14 758

3 678

7 876

11 882

15 836

Started1)

Dokončené2)

3 287

6 268

9 695

15 100

3 192

6 470

9 691

14 985

Completed2)

Rozostavané3)

60 992

62 924

63 195

61 382

61 677

62 597

63 382

62 042

Under construction3)

 

 

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

1) Počet bytov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie / Number of flats for which building permission was issued                                                         

2) Počet bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie / Number of flats at which has been issued  a final inspection decision                                                     

3) Rozostavané byty ku koncu sledovaného obdobia - rozdiel začínaných a dokončených bytov podľa údajov ŠÚ SR /  Flats under construction at the end of the reporting period - difference the opening and completed flats according to the Statistical Office SR                                                                             

 

 

 

Vývoj počtu začatých a dokončených bytov za roky 2000 až 2014

 

  

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet bytov s vydanými stavebnými povoleniami a kolaudačnými rozhodnutiami v SR v členení podľa jednotlivých krajov

Number of flats with issued building permissions and flat inspection decisions in Slovakia by regions

 

 

Rok

2011

2012

2013

2014

Rozostavané byty k 31.12.2014

/ flats in process of construction  to

31.12.2014

Year

SP

KR

SP

KR

SP

KR

SP

KR

Celkom

12 740

14 608

13 090

15 255

14 758

15 100

15 836

14 985

62 024

Total

Kraj Bratislava

2 224

3 628

2 715

4 570

4 109

3 568

3 893

3 591

12 539

Bratislava region

Kraj Trnava

1 890

2 614

1 887

2 403

2 204

2 334

2 452

2 334

9 056

Trnava region

Kraj Trenčín

1 229

1 227

1 496

1 469

1 701

1 490

1 396

1 643

6 257

Trenčín region

Kraj Nitra

1 563

1 362

1 508

1 652

1 523

1 652

1 478

1 647

6 419

Nitra region

Kraj Žilina

1 849

1 908

1 805

1 673

1 525

1 682

1 999

1 954

10 124

Žilina region

Kraj Banská Bystrica

988

1 010

1 016

842

1 013

1 021

1 602

943

5 240

Banská Bystrica region

Kraj Prešov

1 655

1 557

1 442

1 440

1 588

1 957

1 519

1 659

6 751

Prešov region

Kraj Košice

1 342

1 302

1 221

1 206

1 095

1 396

1 497

1 214

5 638

Košice region

 

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

SP - stavebné povolenie / building permission

KR - kolaudačné rozhodnutie / flat inspection decision

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Údaje o počte začatých, rozostavaných a dokončených bytov v SR podľa vlastníckych foriem za rok 2014

Data of number of started, under construction and completed flats in Slovakia by property type for the year 2014

 

Druh vlastníctva

Byty / Flats

Type of property

začaté byty/ started flats

dokončené byty/ completed flats

rozostavané byty k / under construction flats 31.12.2014

Celkom

15 836

14 985

62 042

Total

Súkromné tuzemské vlastníctvo

15 516

14 285

59 364

Private domestic property

Družstevné vlastníctvo

20

20

120

Cooperative property

Štátne vlastníctvo

0

0

1

State property

Obecné vlastníctvo

299

680

2 272

Local property

Vlastníctvo združení, pol. strán a cirkví

1

0

132

Property of associations, political parties and churches

Medzinárodné verejné vlastníctvo

0

0

0

International public property

Medzinárodné súkromné vlastníctvo

0

0

14

International private property

Zahraničné  vlastníctvo

0

0

139

Foreign property

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za rok 2014

Size structure of completed flats in Slovakia according property type for the year 2014

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za rok 2014 / Size structure of completed flats in Slovakia according property type for the year 2014

Priemerná podlahová plocha bytu v m2/ Average floor area of the flat in m2

Počet dokončených bytov celkom /

Total number of completed flats

v tom

1 – izbové a garsónky/

one–bedroom flats and bedsitters

2 – izbové /

two-bedroom flats

3 – izbové /

three - bedroom flats

4 – izbové /

four - bedroom flats

5 a viac izbové/ five and more bedroom flats

( počet )

118,8

14 985

1 002

2 571

3 796

4 903

2 713

( % )

100,00

6,69

17,16

25,33

32,72

18,10

z toho: súkromné tuzemské vlastníctvo / of which: Private domestic property

( počet )

121,8

14 285

827

2 275

3 572

4 899

2 712

( % )

100,00

5,79

15,93

25,01

34,29

18,98

            v tom: rodinné domy / in that: family houses

( počet )

145,1

10 041

75

310

2 298

4 704

2 654

( % )

100,00

0,75

3,09

22,89

46,85

26,43

                        bytové domy / flat buildings

( počet )

66,7

4 244

752

1 965

1 274

195

58

( % )

100,00

17,72

46,30

30,02

4,59

1,37

           obecné  vlastníctvo ( vlastníctvo územnej samosprávy ) / Local property

( počet )

56,5

680

171

296

212

0

1

( % )

100,00

25,15

43,53

31,18

0,00

0,15

             družstevné vlastníctvo / Cooperative property

( počet )

84,8

20

4

0

12

4

0

( % )

100,00

20,00

0,00

60,00

20,00

0,00

              štátne vlastníctvo /  State property

( počet )

-

0

0

0

0

0

0

( % )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

               ostatné vlastníctvo / Other property

( počet )

-

0

0

0

0

0

0

( % )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

  

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - obecné vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - obecné vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014


   

OBSAH / CONTENTS          

Vybrané údaje o bytovej výstavbe v SR za rok 2014

Selected data on housing construction in Slovakia for the year 2014

 

 

 

Počet

%

 

Počet dokončených bytov celkom

14 985

100,0

Total Number of completed flats

z toho

prestavbami, nadstavbami, prístavbami

1 593

10,6

of which

rebuildings, extensions, additional building

v nebytových budovách

356

2,4

in non residential areas

z toho

počet dokončených bytov v rodinných domoch

10 041

67,0

of which

number of completed flats in family houses

 

 

Priemerná podlahová plocha bytu

m2

118,8

The average floor area

Priemerná obytná plocha bytu

m2

72,6

The average living area of flat

 

 

Úbytok bytov

počet

1 208

Decline of flats

   z toho asanáciou

počet

1 109

      of which by sanitation

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR


 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet začatých a dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za roky 2009 až 2014

The number of flats started and completed in Slovakia by property type for the years 2009 to 2014

 

Rok

Začaté byty / Started flats

Dokončené byty / Completed flats

Year

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Celkom

20 325

16 211

12 740

13 090

14 758

15 836

18 834

17 076

14 608

15 255

15 100

14 985

Total

Súkromné tuzemské vlastníctvo

17 604

14 417

11 570

12 260

14 161

15 516

16 477

14 548

13 033

13 710

14 028

14 285

Private domestic property

Družstevné vlastníctvo

1

5

0

0

14

20

0

0

0

0

0

20

Cooperative property

Štátne vlastníctvo

0

4

1

1

0

0

51

38

24

1

1

0

State property

Obecné vlastníctvo

2 719

1 750

1 165

811

575

299

2 305

2 481

1 544

1 544

1 064

680

Local property

Vlastníctvo združení, pol. strán a cirkví

1

32

4

0

3

1

1

4

7

0

1

0

Property of associations, political parties and churches

Medzinárodné verejné vlastníctvo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

International public property

Medzinárodné súkromné vlastníctvo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

International private property

Zahraničné vlastníctvo

0

3

0

18

5

0

0

5

0

0

6

0

Foreign property

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

   

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet začatých bytov v členení podľa jednotlivých krajov v SR za roky 2009 až 2014

The number of started flats in classification according to the particular regions in Slovakia for the years 2009 to 2014

 

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Kraj

Počet SP  / Number of building permissions

Počet SP v % /

Number of building permissions in %

Počet SP  / Number of building permissions

Počet SP v % /

Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % /

Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % /

Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % /Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % /Number of building permissions in %

Region

Celkom

20 325

100,00

16 211

100,00

12 740

100,00

13 090

100,00

14 758

100,00

15 836

100,00

Total

Bratislavský

4 353

21,42

4 690

28,93

2 224

17,46

2 715

20,74

4 109

27,84

3 893

24,58

Bratislava region

Trnavský

3 517

17,30

2 593

16,00

1 890

14,84

1 887

14,42

2 204

14,93

2 452

15,48

Trnava region

Trenčiansky

 2 635

12,96

 1 481

9,14

1 229

9,65

1 496

11,43

1 701

11,53

1 396

8,82

Trenčín region

Nitriansky

2 031

9,99

1 483

9,15

1 563

12,27

1 508

11,52

1 523

10,32

1 478

9,33

Nitra region

Žilinský

3 101

15,26

2 004

12,36

1 849

14,51

1 805

13,79

1 525

10,33

1 999

12,62

Žilina region

Banskobys-trický

1 396

6,87

914

5,64

988

7,76

1 016

7,76

1 013

6,86

1 602

10,12

Banská Bystrica region

Prešovský

1 817

8,94

1 703

10,51

1 655

12,99

1 442

11,02

1 588

10,76

1 519

9,59

Prešov region

Košický

1 475

7,26

1 343

8,28

1 342

10,53

1 221

9,33

1 095

7,42

1 497

9,45

Košice region

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

Percentuálny podiel bytov s vydanými stavebnými povoleniami podľa krajov v roku 2014

 

 

  

OBSAH / CONTENTS          

Počet dokončených bytov v členení podľa jednotlivých krajov v SR za roky 2009 až 2014

The number of completed flats in classification according to the particular regions in Slovakia for the years 2009 to 2014

 

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Kraj

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % /

 Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % /

 Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % /

Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % /

Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Region

Celkom

18 834

100,00

17 076

100,00

14 608

100,00

15 255

100,00

15 100

100,00

14 985

100,00

Total

Bratislavský

5 982

31,76

5 222

30,58

3 628

24,84

4 570

29,96

3 568

23,63

3 591

23,96

Bratislava region

Trnavský

2 624

13,93

2 715

15,90

2 614

17,89

2 403

15,75

2 334

15,46

2 334

15,58

Trnava region

Trenčiansky

 2 065

10,96

1 687

9,88

1 227

8,40

1 469

9,63

1 490

9,87

1 643

10,96

Trenčín region

Nitriansky

1 582

8,40

1 531

8,97

1 362

9,32

1 652

10,83

1 652

10,94

1 647

10,99

Nitra region

Žilinský

2 472

13,13

2 200

12,88

1 908

13,06

1 673

10,97

1 682

11,14

1 954

13,04

Žilina region

Banskobys-trický

1 532

8,13

888

5,20

1 010

6,91

842

5,52

1 021

6,76

943

6,29

Banská Bystrica region

Prešovský

1 568

8,33

1 595

9,34

1 557

10,66

1 440

9,44

1 957

12,96

1 659

11,07

Prešov region

Košický

1 009

5,36

1 238

7,25

1 302

8,91

1 206

7,91

1 396

9,25

1 214

8,10

Košice region

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

Intenzita bytovej výstavby v Slovenskej republike v rokoch 1998 až 2014

 

 

Percentuálny podiel bytov s vydanými kolaudačnými rozhodnutiami podľa krajov v roku 2014

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Vybrané údaje o vývoji v oblasti bývania v Slovenskej republike za roky 2009 až 2014

Selected data on development of housing field in Slovakia for the years 2009 to 2014

 

Rok

2009

2010

2011

2012

2013

2014

Year

Počet dokončených bytov celkom

18 834

17 076

14 608

15 255

15 100

14 985

Total Number of completed flats

z toho

prestavbami, nadstavbami, prístavbami

2 075

1 541

1 481

1 364

1 698

1 593

of which

rebuildings, extensions, additional building

 v nebytových priestoroch

841

561

314

257

339

356

in non residential areas

z toho

počet dokončených bytov v rodinných  domoch

9 022

9 136

8 763

9 479

10 208

10 041

of which

number of completed flats in family houses

 

Priemerná podlahová plocha bytu (m2)

116,2

113,3

115,8

117,1

119,5

118,8

The average floor area

Priemerná obytná plocha bytu (m2)

70,2

71,5

71,8

71,7

73,7

72,6

The average living area of flat

  

Úbytok bytov

1 208

1 198

1 226

1 255

1 246

1 208

Decline of flats

z toho

asanáciou

1 029

976

1 085

1 054

1 132

1 109

of which

by sanitation

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR