Údaje o počte začatých, dokončených a rozostavaných bytov v SR

Data on the number of started, completed and under construction flats in SR

   

OBSAH / CONTENTS

 

OBSAH / CONTENTS          

Údaje o počte začatých, dokončených a rozostavaných bytov v SR za roky 2010 až 2015

Data on the number of started, completed and under construction flats in Slovakia for the years 2010 to 2015

 

 

Byty

Obdobie výstavby / Construction period

Flats 

2010

2011

2012

2013

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

Začaté1)

4 063

8 147

12 364

16 211

2 892

6 197

9 755

12 740

2 685

6 204

9 901

13 090

2 555

7 468

11 166

14 758

Started1)

Dokončené2)

3 098

6 843

11 477

17 076

3 473

6 196

9 380

14 608

2 856

6 179

9 666

15 255

3 287

6 268

9 695

15 100

Completed2)

Rozostavané3)

68 426

68 765

68 348

66 596

66 021

66 603

66 977

64 734

64 777

64 973

65 183

62 783

60 992

62 924

63 195

61 382

Under construction3)

 

 

Byty

Obdobie výstavby

/ Construction period

Flats

2014

2015

01-03

01-06

01-09

01-12

01-03

01-06

01-09

01-12

Začaté1)

3 678

7 876

11 882

15 836

4 353

10 198

15 188

19 640

Started1)

Dokončené2)

3 192

6 470

9 691

14 985

3 823

6 662

9 916

15 471

Completed2)

Rozostavané3)

61 677

62 597

63 382

62 042

62 629

65 635

67 371

66 268

Under construction3)

 

 

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

1) Počet bytov, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie / Number of flats for which building permission was issued                                                         

2) Počet bytov, na ktoré bolo vydané kolaudačné rozhodnutie / Number of flats at which has been issued  a final inspection decision                                                     

3) Rozostavané byty ku koncu sledovaného obdobia - rozdiel začínaných a dokončených bytov podľa údajov ŠÚ SR /  Flats under construction at the end of the reporting period - difference the opening and completed flats according to the Statistical Office SR

 

 

 

Vývoj počtu začatých a dokončených bytov za roky 2000 až 2014

 

  

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet bytov s vydanými stavebnými povoleniami a kolaudačnými rozhodnutiami v SR v členení podľa jednotlivých krajov

Number of flats with issued building permissions and flat inspection decisions in Slovakia by regions

 

 

Rok

2012

2013

2014

2015

Rozostavané byty k 31.12.2015

/ flats in process of construction  to

31.12.2015

Year

SP

KR

SP

KR

SP

KR

SP

KR

Spolu

13 090

15 255

14 758

15 100

15 836

14 985

19 640

15 471

66 268

Total

Kraj Bratislava

2 715

4 570

4 109

3 568

3 893

3 591

7 079

4 746

15 248

Bratislava region

Kraj Trnava

1 887

2 403

2 204

2 334

2 452

2 334

2 644

2 248

9 387

Trnava region

Kraj Trenčín

1 496

1 469

1 701

1 490

1 396

1 643

1 711

1 383

6 369

Trenčín region

Kraj Nitra

1 508

1 652

1 523

1 652

1 478

1 647

1 703

1 520

6 499

Nitra region

Kraj Žilina

1 805

1 673

1 525

1 682

1 999

1 954

2 042

1 616

10 621

Žilina region

Kraj Banská Bystrica

1 016

842

1 013

1 021

1 602

943

1 070

1 114

5 242

Banská Bystrica region

Kraj Prešov

1 442

1 440

1 588

1 957

1 519

1 659

1 976

1 570

7 129

Prešov region

Kraj Košice

1 221

1 206

1 095

1 396

1 497

1 214

1 415

1 274

5 773

Košice region

 

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

SP - stavebné povolenie / building permission

KR - kolaudačné rozhodnutie / flat inspection decision

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Údaje o počte začatých, rozostavaných a dokončených bytov v SR podľa vlastníckych foriem za rok 2015

Data of number of started, under construction and completed flats in Slovakia by property type for the year 2015

 

Druh vlastníctva

Byty / Flats

Type of property

začaté byty/ started flats

dokončené byty/ completed flats

rozostavané byty k 31.12.2015 / flats under construction 31.12.2015

Spolu

19 640

15 471

66 268

Total

Súkromné tuzemské vlastníctvo

19 342

15 115

63 715

Private domestic property

Družstevné vlastníctvo

13

0

119

Cooperative property

Štátne vlastníctvo

15

15

1

State property

Obecné vlastníctvo

197

339

2 076

Local property

Vlastníctvo združení, pol. strán a cirkví

1

2

132

Property of associations, political parties and churches

Medzinárodné verejné vlastníctvo

0

0

0

International public property

Medzinárodné súkromné vlastníctvo

0

0

14

International private property

Zahraničné  vlastníctvo

72

0

211

Foreign property

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za rok 2015

Size structure of completed flats in Slovakia according property type for the year 2015

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za rok 2015 / Size structure of completed flats in Slovakia according property type for the year 2015

Priemerná podlahová plocha bytu v m2/ Average floor area of the flat in m2

Počet dokončených bytov spolu / Total number of completed flats

v tom / in that

1 – izbové a garsónky / one–bedroom flats and bedsitters

2 – izbové / two-bedroom flats

3 – izbové / three - bedroom flats

4 – izbové / four - bedroom flats

5 a viac izbové/ five and more bedroom flats

počet / number

113,7

15 471

1 101

2 689

4 113

5 032

2 536

( % )

100,00

7,11

17,38

26,58

32,52

16,39

z toho: súkromné tuzemské vlastníctvo / of which: Private domestic property

počet / number

115,1

15 115

1 005

2 552

3 993

5 031

2 534

( % )

100,00

6,65

16,88

26,42

33,28

16,78

v tom: rodinné domy / in that: family houses

počet / number

140,6

9 860

45

315

2 408

4 612

2 480

( % )

100,00

0,45

3,19

24,42

46,77

25,15

bytové domy / flat buildings

počet / number

67,1

5 255

960

2 237

1 585

419

54

( % )

100,00

18,27

42,57

30,16

7,97

1,02

obecné vlastníctvo (vlastníctvo územnej samosprávy) / Local property

počet / number

53,5

339

95

123

120

1

0

( % )

100,00

28,02

36,28

35,40

0,29

0,00

družstevné vlastníctvo / Cooperative property

počet / number

0

0

0

0

0

0

0

( % )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

štátne vlastníctvo / State property

počet / number

73,3

15

1

14

0

0

0

( % )

100,00

6,66

93,33

0,00

0,00

0,00

ostatné vlastníctvo / Other property

počet / number

 0

0

0

0

0

0

0

( % )

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

  

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - obecné vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - obecné vlastníctvo v roku 2014

 

 

Veľkostná štruktúra dokončených bytov - súkromné tuzemské vlastníctvo v roku 2014


   

OBSAH / CONTENTS          

Vybrané údaje o bytovej výstavbe v SR za rok 2015

Selected data on housing construction in Slovakia for the year 2015

 

 

 

Počet / Number

%

 

Počet dokončených bytov spolu

15 471

100,0

Total number of completed flats

z toho

prestavbami, nadstavbami, prístavbami

1 425

9,2

of which

rebuildings, extensions, additional building

v nebytových budovách

127

0,82

in non residential areas

z toho

počet dokončených bytov v rodinných domoch

9 860

63,73

of which

number of completed flats in family houses

 

 

Priemerná podlahová plocha bytu

m2

113,7

Average floor area

Priemerná obytná plocha bytu

m2

71,4

Average living area of flat

 

 

Úbytok bytov

počet

1 292

Decline of flats (number)

z toho asanáciou

počet

1 158

of which by sanitation (number)

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR


 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet začatých a dokončených bytov v SR podľa druhu vlastníctva za roky 2010 až 2015

The number of flats started and completed in Slovakia by property type for the years 2010 to 2015

 

 

Rok

Začaté byty / Started flats

Dokončené byty / Completed flats

Year

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Spolu

16 211

12 740

13 090

14 758

15 836

19 640

17 076

14 608

15 255

15 100

14 985

15 471

Total

Súkromné tuzemské vlastníctvo

14 417

11 570

12 260

14 161

15 516

19 342

14 548

13 033

13 710

14 028

14 285

15 115

Private domestic property

Družstevné vlastníctvo

5

0

0

14

20

13

0

0

0

0

20

0

Cooperative property

Štátne vlastníctvo

4

1

1

0

0

15

38

24

1

1

0

15

State property

Obecné vlastníctvo

1 750

1 165

811

575

299

197

2 481

1 544

1 544

1 064

680

339

Local property

Vlastníctvo združení, politických strán a cirkví

32

4

0

3

1

1

4

7

0

1

0

2

Property of associations, political parties and churches

Medzinárodné verejné vlastníctvo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

International public property

Medzinárodné súkromné vlastníctvo

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

International private property

Zahraničné vlastníctvo

3

0

18

5

0

72

5

0

0

6

0

0

Foreign property

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Počet začatých bytov v členení podľa jednotlivých krajov v SR za roky 2010 až 2015

The number of started flats in classification according to the particular regions in Slovakia for the years 2010 to 2015

 

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Kraj

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Počet SP / Number of building permissions

Počet SP v % / Number of building permissions in %

Region

Spolu

16 211

100,00

12 740

100,00

13 090

100,00

14 758

100,00

15 836

100,00

19 640

100,00

Total

Bratislavský

4 690

28,93

2 224

17,46

2 715

20,74

4 109

27,84

3 893

24,58

7 079

36,04

Bratislava region

Trnavský

2 593

16

1 890

14,84

1 887

14,42

2 204

14,93

2 452

15,48

2 644

13,46

Trnava region

Trenčiansky

1 481

9,14

1 229

9,65

1 496

11,43

1 701

11,53

1 396

8,82

1 711

8,71

Trenčín region

Nitriansky

1 483

9,15

1 563

12,27

1 508

11,52

1 523

10,32

1 478

9,33

1 703

8,67

Nitra region

Žilinský

2 004

12,36

1 849

14,51

1 805

13,79

1 525

10,33

1 999

12,62

2 042

10,40

Žilina region

Banskobystrický

914

5,64

988

7,76

1 016

7,76

1 013

6,86

1 602

10,12

1 070

5,45

Banská Bystrica region

Prešovský

1 703

10,51

1 655

12,99

1 442

11,02

1 588

10,76

1 519

9,59

1 976

10,06

Prešov region

Košický

1 343

8,28

1 342

10,53

1 221

9,33

1 095

7,42

1 497

9,45

1 415

7,20

Košice region

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

Percentuálny podiel bytov s vydanými stavebnými povoleniami podľa krajov v roku 2014

 

 

  

OBSAH / CONTENTS          

Počet dokončených bytov v členení podľa jednotlivých krajov v SR za roky 2010 až 2015

The number of completed flats in classification according to the particular regions in Slovakia for the years 2010 to 2015

 

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Kraj

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Počet KR / Number of Flat inspection decisions

Počet KR v % / Number of Flat inspection decisions in %

Region

Spolu

17 076

100,00

14 608

100,00

15 255

100,00

15 100

100,00

14 985

100,00

15 471

100,00

Total

Bratislavský

5 222

30,58

3 628

24,84

4 570

29,96

3 568

23,63

3 591

23,96

4 746

30,68

Bratislava region

Trnavský

2 715

15,90

2 614

17,89

2 403

15,75

2 334

15,46

2 334

15,58

2 248

14,53

Trnava region

Trenčiansky

1 687

9,88

1 227

8,40

1 469

9,63

1 490

9,87

1 643

10,96

1 383

8,93

Trenčín region

Nitriansky

1 531

8,97

1 362

9,32

1 652

10,83

1 652

10,94

1 647

10,99

1 520

9,83

Nitra region

Žilinský

2 200

12,88

1 908

13,06

1 673

10,97

1 682

11,14

1 954

13,04

1 616

10,45

Žilina region

Banskobystrický

888

5,20

1 010

6,91

842

5,52

1 021

6,76

943

6,29

1 114

7,20

Banská Bystrica region

Prešovský

1 595

9,34

1 557

10,66

1 440

9,44

1 957

12,96

1 659

11,07

1 570

10,15

Prešov region

Košický

1 238

7,25

1 302

8,91

1 206

7,91

1 396

9,25

1 214

8,10

1 274

8,24

Košice region

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR

 

 

Intenzita bytovej výstavby v Slovenskej republike v rokoch 1998 až 2014

 

 

 

 

OBSAH / CONTENTS          

Vybrané údaje o vývoji v oblasti bývania v Slovenskej republike za roky 2010 až 2015

Selected data on development of housing field in Slovakia for the years 2010 to 2015

 

  

Rok

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Year

Počet dokončených bytov spolu

17 076

14 608

15 255

15 100

14 985

15 471

Total number of completed flats

z toho

prestavbami, nadstavbami, prístavbami

1 541

1 481

1 364

1 698

1 593

1 425

of which

rebuildings, extensions, additional building

v nebytových priestoroch

561

314

257

339

356

127

in non residential areas

z toho

počet dokončených bytov v rodinných domoch

9 136

8 763

9 479

10 208

10 041

9 860

of which

number of completed flats in family houses

Priemerná podlahová plocha bytu (m2)

113,3

115,8

117,1

119,5

118,8

113,7

Average floor area

Priemerná obytná plocha bytu (m2)

71,5

71,8

71,7

73,7

72,6

71,4

Average living area of flat

Úbytok bytov

1 198

1 226

1 255

1 246

1 208

1 292

Decline of flats

z toho asanáciou

976

1 085

1 054

1 132

1 109

1 158

of which by sanitation

Zdroj/Source: ŠÚ SR (výkaz INV 3-04)/ Statistical Office SR