Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Čerpanie eurofondov sa za rok viac ako zdojnásobilo

18.08.2011

Bratislava (18. augusta 2011) – Slovenská republika k 31. júlu vyčerpala zo štrukturálnych fondov v rámci všetkých operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2 200 513 102 eur. Predstavuje to 19,14 percent z celkového finančného záväzku SR na programové obdobie 2007-2013. V júli 2011 vzrástlo čerpanie o 0,65 percentuálneho bodu. V porovnaní so stavom k 30. júnu 2010 (8,39%) sa čerpanie viac ako zdvojnásobilo, keďže vzrástlo o 10,75 p. b.

Slovensko čerpá finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci 11 operačných programov (OP), z nich s najvyšším finančným objemom sú OP Doprava (v rámci ktorého je vyčlenených celkovo 3,2 mld eur), OP Životné prostredie (1,82 mld. eur) a Regionálny operačný program (1,55 mld eur).

Na základe európskych nariadení o výške čerpania na jednotlivé roky (pravidlo n+3) sa musia v jednotlivých operačných programoch vyčerpať vyčlenené financie na rok 2008 do konca tohto roku. Všetky riadiace orgány operačných programov vyčerpali finančný záväzok na rok 2008, s výnimkou operačného programu Informatizácia spoločnosti a do konca tohto roku je potrebné vyčerpať 16,5 mil. eur, inak Slovensko o tieto peniaze príde. Finančný záväzok roku 2009 vyčerpalo šesť OP (OP Technická pomoc, OP Doprava, Regionálny OP, OP Zdravotníctvo, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Bratislavský kraj).

Tabuľka č.1: Čerpanie ŠF a KF k 31. 07. 2011

Graf č. 1 zobrazuje podiel čerpania jednotlivých operačných programov. Najvyššie čerpanie dosiahol OP Technická pomoc, s úrovňou 32,55%. OP Zdravotníctvo a Regionálny operačný program zaznamenali výrazný nárast v prvej polovici tohto roka a priblížili sa tak svojou úrovňou k OP Technická pomoc. Podpriemerne nízku úroveň čerpania, od 10% do 15%, dosiahli OP Životné prostredie a OP Vzdelávanie, pričom OP Výskum a vývoj je tesne nad hranicou 15%. Najrizikovejším operačným programom je OP Informatizácia spoločnosti (čerpanie na úrovni 5,57 %).

Vyššie uvedený graf predstavuje trend čerpania finančných prostriedkov v rámci operačných programov NSRR za obdobie jún 2010 – júl 2011 v percentuálnom vyjadrení. Prerušovanými čiarami sú označené operačné programy, ktorých riadiacim orgánom je Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR. Zvýraznená prerušovaná bodko-čiarkovaná čiara predstavuje priemer čerpania finančných prostriedkov NSRR. Graf č. 2 zobrazuje výrazný rozdiel medzi tromi najlepšie čerpajúcimi operačnými programami - OP Technická pomoc (32,55%), OP Zdravotníctvo (29,60%), Regionálny operačný program (29,18%) a najmenej čerpajúcim operačným programom, ktorým je OP Informatizácia spoločnosti.

Čerpanie prevyšujúce priemer SR dosahujú okrem uvedených OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Doprava a OP Bratislavský kraj. Medzi rizikové operačné programy môžeme zaradiť OP Životné prostredie, OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj, u ktorých čerpanie je nižšie ako priemerné čerpanie v rámci NSRR na programové obdobie 2007 - 2013. Najrizikovejším operačným programom zostáva OP Informatizácia spoločnosti (čerpanie na úrovni 5,57 %).

Najvyšší rast čerpania v sledovanom období (jún 2010 – júl 2011) dosiahol OP Zdravotníctvo (nárast o 18,85%), Regionálny operačný program (nárast o 17,04 %) a OP Bratislavský kraj (nárast o 14,91%).

Naopak, najnižší nárast čerpania od začiatku sledovaného obdobia dosiahli OP Informatizácia spoločnosti (4,42%), OP Vzdelávanie (5,97%) a OP Technická pomoc (9,77%).


späť

na začiatoktlačiť