Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Čerpanie eurofondov má rastúci trend

05.10.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (5. septembra 2011) – K  31. augustu vyčerpala Slovenská republika zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu v rámci všetkých operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2 352 533 628 eur. Predstavuje to 20,46 percent z celkového finančného rámca SR na programové obdobie 2007-2013. V porovnaní so stavom  k 30. júnu 2010 vzrástlo celkové čerpanie o 12,07 percentuálneho bodu, pričom za posledný mesiac sa zvýšilo o 1,32 percentuálneho bodu.

Slovensko čerpá finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci 11 operačných programov (OP), z nich najvyššie finančné objemy prerozdeľuje OP Doprava (3,2 mld eur), OP Životné prostredie (1,82 mld. eur) a Regionálny operačný program (1,55 mld eur).

Na základe európskych nariadení o výške čerpania na jednotlivé roky (pravidlo n+3) sa musia v jednotlivých operačných programoch vyčerpať vyčlenené financie na rok 2008 do konca tohto roku. Všetky riadiace orgány operačných programov vyčerpali finančný záväzok na rok 2008, s výnimkou OP Informatizácia spoločnosti a do konca tohto roku je potrebné vyčerpať 2,8 mil. eur, inak Slovensko o tieto peniaze príde. Finančný záväzok roku 2009 vyčerpalo šesť OP (OP Technická pomoc, OP Doprava, Regionálny OP, OP Zdravotníctvo, OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia a OP Bratislavský kraj).

Tabuľka č.1: Čerpanie ŠF a KF k 31. 08. 2011

 

Operačný program

Záväzok      2007 – 2013 v bežných cenách v EUR

Čerpanie ŠF/KF (schválené SŽP znížené o nezrovnalosti ) v EUR

Podiel čerpania na záväzku                2007 – 2013       v %

Podiel čerpania na upravenom záväzku 2008 v %

Podiel čerpania na upravenom záväzku 2009 v %

EÚ zdroje

EÚ zdroje

EÚ zdroje

EÚ zdroje

EÚ zdroje

OP Technická pomoc

97 601 421

 

31 900 725

32,68

100

100

Regionálny OP

1 554 503 927


484 874 832

31,19

100

100

OP Zdravotníctvo

250 000 000

 

79 409 094

31,76

100

100

OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia

881 801 578

 

240 753 949

27,30

100

100

OP Konkurencieschopnosť  a hospodársky rast

777 000 000

230 741 684

29,70

100

98,67

OP Doprava (ERDF + KF)

3 206 904 595

 

685 574 327

21,38

100

100

z toho alokácia ERDF

877 409 097

 

165 473 376

18,86

100

100

z toho alokácia KF

2 329 495 498

 

520 100 952

22,33

100

100

OP Bratislavský kraj

95 207 607

 

22 751 505

23,90

100

100

OP Výskum a vývoj

1 209 415 373

 

199 509 831

16,50

100

59,19

OP Vzdelávanie

617 801 578


68 808 987

11,14

100

25,05

OP Životné prostredie (ERDF + KF)

1 820 000 000

 

239 486 027

13,16

100

93,56

z toho alokácia ERDF

250 756 935

 

58 177 576

23,20

100

100

z toho alokácia KF

1 569 243 065

 

181 308 451

11,55

100

90

OP Informatizácia spoločnosti

988 095 405

 

68 722 666

6,96

98,21

0,00Spolu

11 498 331 484

2 352 533 628

20,46

99,80

88,06

Zdroj: MF SR


späť

na začiatoktlačiť