Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Pozvánka: Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja cestovného ruchu

07.10.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR v spolupráci s mestom Banská Štiavnica usporiada

v dňoch 20. - 21. októbra 2011 v Banskej Štiavnici odbornú konferenciu pod názvom

„Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja cestovného ruchu“.

Táto odborná konferencia vytvorí platformu pre prvé spoločné stretnutie zástupcov rezortných orgánov štátnej správy – Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstva životného prostredia SR s inými relevantnými organizáciami ako sú napr. Štátne lesy SR, Štátna ochrana prírody SR, aj za účasti zástupcov vlastníkov a správcov lesov, zástupcov miest a obcí, ako aj slovenských cykloklubov a pod. Cieľom konferencie bude poukázať na význam horskej cyklistiky ako jedného z faktorov pôsobiacich na rozvoj cestovného ruchu na Slovensku s poukázaním na regionálne problémy v súvislosti s rozvojom uvedeného druhu cestovného ruchu.

V rámci konferencie bude vytvorená pracovná skupina, ktorá v jej závere navrhne spoločné riešenia rozvoja horskej cyklistiky, predovšetkým v problematike legislatívy, budovania a udržiavania cyklotrás v lesoch v súlade so životným prostredím, ako aj s potrebami rozvoja cykloturistiky, ktorá patrí medzi najviac rozvíjajúce sa formy športového cestovného ruchu.


späť

na začiatoktlačiť