Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

OZNAM: Výberové konanie na členov Správnej rady ŽSR

24.10.2011

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR vyhlasuje

výberové konanie

podľa zákona č. 316/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Obsadzované miesta: 4 členovia Správnej rady Železníc Slovenskej republiky

Požiadavky na uchádzača:

· kvalifikačné predpoklady:

- vzdelanie vysokoškolské II. stupňa

· odborné znalosti a skúsenosti najmä z odvetvia dopravy, financií a práva

· znalosť Ústavy SR a príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov súvisiacich s problematikou, najmä zákona č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení neskorších predpisov

· bezúhonnosť · trvalý pobyt na území Slovenskej republiky

· znalosť štátneho jazyka

· schopnosti a osobnostné znalosti: - komunikatívnosť, zodpovednosť - koncepčný prístup k riešeniu úloh, profesionalita, analytické schopnosti

Informácie pre uchádzača: Písomnú prihlášku do výberového konania spolu so štrukturovaným životopisom, motivačným listom, overenou fotokópiou dokladu o ukončenom vzdelaní, výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, čestným vyhlásením o znalosti štátneho jazyka a súhlasom so spracovaním osobných údajov na účely výberového konania podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov je potrebné zaslať najneskôr do 7. novembra 2011 na adresu: Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Osobný úrad, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava alebo osobne v podateľni Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava, pod značkou „VK ŽSR“.

Prihlásení uchádzači, ktorí spĺňajú požiadavky, budú pozvaní na výberové konanie písomne najneskôr 7 dní pred jeho realizáciou.

Kontaktná osoba: PhDr. Jiřina Horňáková, generálna riaditeľka osobného úradu tel. č:. 02/59494236 e-mail: jirina.hornakova@mindop.sk


späť

na začiatoktlačiť