Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Horská cyklistika ako faktor miestneho rozvoja turizmu

25.10.2011

Na konferencii v Banskej Štiavnici sa riešili problémy horskej cyklistiky, ktorá sa môže stať významným ekonomickým nástrojom miestneho rozvoja cestovného ruchu.

Na pracovnej konferencii, ktorú zorganizovalo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja spolu s Mestom Banská Štiavnica dňa 20. a 21. októbra 2011 v Banskej Štiavnici, sa po prvý krát stretli vrcholní zástupcovia MDVaRR SR, MŽP SR, MPRV SR, ŠOP SR, š.p. Lesy SR spolu so zástupcami samospráv a horských cyklistov s cieľom nájsť spoločné riešenia vedúce k zosúladeniu rôznych záujmov.

Rekreačná horská cyklistika sa stáva novým fenoménom, ktorý sa na Slovensku rýchlo rozširuje a stáva sa partnerom pešej turistiky. Je to najmasovejší šport v Európe. Poskytuje nielen aktívny oddych a lepšiu zdravotnú kondíciu, ale pri dobrom manažmente môže byť aj významným zdrojom miestneho rozvoja cestovného ruchu. Príklady zo zahraničia sú presvedčivé. V niektorých rakúskych strediskách príjmy z horskej cyklistiky dokonca prevýšili príjmy z lyžovania. Prínos rekreačného bicyklovania v Rakúsku je 317 mil. Eur a 7 616 pracovných miest.

Slovensko má pre rozvoj rekreačnej horskej cyklistiky výborný potenciál. Pre jeho plné rozvinutie je treba zladiť záujmy hospodárskeho, environmentálneho a rekreačného využitia krajiny a odstrániť niektoré bariéry, vyplývajúce zo stretov záujmov vlastníkov, správcov a užívateľov krajiny. Je treba dosiahnuť takú zmenu vnímania cyklistiky v prírode, ktorá povedie k spolupráci medzi zriaďovateľmi a správcami tratí, orgánmi ochrany životného prostredia a vlastníkmi a správcami krajiny.

Dotknuté ministerstvá, orgány ochrany, vlastníci a správcovia lesov, podnikatelia v cestovnom ruchu a budovatelia horských cyklotrás vytvorili počas konferencie spoločnú pracovnú skupinu, ktorá bude hľadať okamžité praktické a dlhodobé systémové riešenia pre navrhovanie, povoľovanie, budovanie, prevádzku a údržbu horských cyklotrás. Účastníci konferencie podrobne diskutovali o súčasnom stave koordinácie a spolupráce aktérov tvorby cykloturistických trás a najmä o potrebných zmenách. Priamym výsledkom konferencie je odporúčanie Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, v ktorého kompetencii je rozvoj cestovného ruchu, zriadiť medzirezortné koordinačné centrum, ktorého cieľom budú návrhy legislatívnych zmien, potrebných pre rozvoj cykloturistiky, návrh systému financovania tvorby a údržby turistických značených trás a cyklotrás a vytvorenie platformy pre koordináciu a komunikáciu aktérov rozvoja cykloturistiky a pešej turistiky. Členmi tohto koordinačného centra by mali byť zástupcovia dotknutých orgánov štátnej správy, miestnej a územnej samosprávy, záujmových združení a profesijných zväzov a Slovenského cykloklubu, Klubu slovenských turistov a z ďalších expertov.

Igor Kuhn z Mestského úradu v Banskej Štiavnici, jeden z organizátorov akcie: „Táto konferencia bola prelomová nielen tým, že bola prvou konferenciu na túto tému, ale aj veľmi živou diskusiou účastníkov a najmä svojim hlavným výstupom – návrhom na vytvorenie medzirezortného koordinačného centra. Takáto platforma na Slovensku neexistuje a jej zriadenie predstavuje skutočne podstatný krok k lepšiemu využívaniu Slovenska ako cykloturistickej destinácie Sekcia CR MDVRR SR podporuje iniciatívu zriadiť koordinačné centrum, čo jednoznačne predstavuje dôležitý systémový prvok začatia v rozvoji pešej turistiky a cykloturistiky v rámci cestovného ruchu na Slovensku. Zámerom sekcie CR je identifikácia a hľadanie koncepčných riešení aj v ďalších kritických oblastiach negatívne vplývajúcich na cestovný ruch, dodáva Mgr. Stanislav Rusinko, GR sekcie CR MDVRR SR.


späť

na začiatoktlačiť