Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Slovensko má zazmluvnených 66 percent eurofondov

01.12.2011

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (30. novembra 2011) – K  31. októbru vyčerpala Slovenská republika zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu v rámci všetkých operačných programov Národného strategického referenčného rámca 2 570 484 219 eur, čo predstavuje 22,36 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). V porovnaní so stavom  k 30. júnu 2010 vzrástlo celkové čerpanie o 13,97 percentuálneho bodu, pričom za posledný mesiac sa zvýšilo o 1,08 percentuálneho bodu.

Slovensko čerpá finančné prostriedky z fondov Európskej únie v rámci 11 operačných programov (OP), z nich najvyššie finančné objemy zdrojov EÚ prerozdeľuje OP Doprava (3,2 mld eur), OP Životné prostredie (1,82 mld. eur) a Regionálny operačný program (1,55 mld eur).

Na základe európskych nariadení o výške čerpania na jednotlivé roky (pravidlo n+3) sa musia v jednotlivých operačných programoch vyčerpať vyčlenené financie na rok 2008 do konca tohto roku. Všetky riadiace orgány operačných programov vyčerpali finančný záväzok na rok 2008. Finančný záväzok roku 2009 vyčerpalo osem OP (OP Technická pomoc, Regionálny OP, OP Zdravotníctvo OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia, OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast, OP Doprava, OP Bratislavský kraj, OP Životné prostredie).

Kontrahovanie (zazmluvnenie) finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu k 31. 10. 2011 bolo vo výške 7 601 355 635 EUR, čo predstavuje 66,11 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). Medzi operačné programy s najvyššou mierou kontrahovania patria: OP Zdravotníctvo (98,30 % z alokácie),) Regionálny OP (85,99 % z alokácie), OP Technická pomoc (85,79 % z alokácie) a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (80,97 % z alokácie).

Naopak, medzi operačné programy s kontrahovaním výrazne pod priemerom NSRR patria: OP Bratislavský kraj (41,34 %) a OP Informatizácia spoločnosti (43,25 %).

Kontrahovanie (zazmluvnenie) finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov a z Kohézneho fondu k 31. 10. 2011 bolo vo výške                    7 601 355 635 EUR, čo predstavuje 66,11 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). Medzi operačné programy s najvyššou mierou kontrahovania patria: OP Zdravotníctvo (98,30 % z alokácie),) Regionálny OP (85,99 % z alokácie), OP Technická pomoc (85,79 % z alokácie) a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (80,97 % z alokácie).

Naopak, medzi operačné programy s kontrahovaním výrazne pod priemerom NSRR patria: OP Bratislavský kraj (41,34 %) a OP Informatizácia spoločnosti (43,25 %).

V porovnaní so stavom k 30. 06. 2010 vzrástlo celkové kontrahovanie v rámci NSRR    k 31. 10. 2011 o 25,33 p. b. V porovnaní so stavom k 30. 09. 2011, vzrástlo celkové kontrahovanie v rámci NSRR za posledný mesiac o 1,27 p. b.

Najvýraznejší nárast kontrahovania od začiatku sledovaného obdobia (30. 06. 2010) zaznamenal OP Zdravotníctvo (46,29 p. b.), Regionálny operačný program (38,91 p. b.), OP Konkurencieschopnosť a hospodársky rast (31,72 p. b.) a OP Doprava (26,28 p. b.) a OP Životné prostredie (24,24 p. b.).

Naopak, určitá stagnácia v kontrahovaní sa prejavuje v rámci OP Vzdelávanie (nárast o 6,72 p. b. za posledných 10 mesiacov), OP Výskum a vývoj (nárast o 6,42 p. b. za posledných 10 mesiacov), ale hlavne OP Informatizácia spoločnosti, ktorý v miere kontrahovania stagnuje už niekoľko mesiacov. Za posledných 10 mesiacov výrazný nárast v kontrahovaní dosiahol OP Doprava
(o 16,61 p.b)
.


späť

na začiatoktlačiť