Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt regionálneho rozvoja

04.01.2012

Vyhlásenie výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „MDVRR SR“)

v y h l a s u j e

na základe § 13 zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012. Prijímateľom finančného príspevku môže byť Euroregiónálne združenie (ERZ) a to konkrétne slovenská časť euroregiónu, ktorou je v zmysle zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regionálneho rozvoja záujmové združenie právnických osôb založené podľa § 20f zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka na účely cezhraničnej spolupráce so sídlom v Slovenskej republike, ktorého prioritnou úlohou je zvyšovanie konkurencieschopnosti a využitie potenciality a atraktivity regiónov s následnou udržateľnosťou prejavujúcej sa v zvýšenej sociálnej a hospodárskej úrovni dotknutých regiónov.

Posledným termínom k podaniu žiadosti o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012 je 02. február 2012 (štvrtok). Kompletné znenie výzvy, formulár žiadosti a potrebné prílohy k podávaniu žiadostí o poskytnutie finančného príspevku na projekt, ktorý je zameraný na realizáciu euroregionálnych aktivít v roku 2012 nájdete na link-u: http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=92851.

Oznam: Konzultačný deň k predmetnej výzve sa uskutoční dňa 11.01. 2012 (streda) v čase od 10:00 do 13:00 hod. v zasadačke č. 209 na 2. poschodí Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, P.O.BOX 100, 810 05 Bratislava.


späť

na začiatoktlačiť