Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Ministerstvo dopravy zavádza novú cenovú politiku vo verejnom obstarávaní

09.02.2012

TLAČOVÁ SPRÁVA

Bratislava (9. február 2012) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR začalo od februára 2012 uplatňovať novú cenovú politiku vo verejnom obstarávaní. Víťazné ponuky z verejných súťaží sa budú valorizovať o infláciu. Týka sa to výstavby diaľnic, rýchlostných ciest, ciest I. triedy a výstavby a modernizácie železničnej infraštruktúry. Indexácia sa bude uplatňovať pri stavbách s dobou výstavby nad tri roky. Dobrovoľne sa to môže uplatňovať aj na dvojročné stavby.

Cieľom tohto opatrenia je zmierniť väčšinu rizika, ktoré vyplýva zo zmeny cien tovarov služieb, ako aj ceny práce. Cenový vývoj patrí k rizikám, ktoré nie sú ovplyvniteľné zhotoviteľmi a pri obstarávaní, kde sa vyžaduje pevná cena,  musia toto riziko oceniť a zahrnúť do ponuky.

Nový spôsob úpravy cien je výsledkom rokovaní rezortu dopravy so Zväzom stavebných podnikateľov Slovenska, Štatistickým úradom SR, Inštitútom finančnej politiky MF SR, ako aj zástupcami JASPERS (odborníci EK a Európskej investičnej banky). „Ide o ďalší krok k zvýšeniu transparentnosti tendrov a súťaží, ktoré sme od nástupu na ministerstvo presadzovali a presadzujeme,“ povedal prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Ján Figeľ.

Úprava sa bude realizovať prostredníctvom indexu, ktorý sa bude skladať z 10 % fixnej a 90 % variabilnej časti. Pre zabezpečenie podmienok transparentnosti a neovplyvniteľnosti indexu subjektmi, ktorých sa bude valorizácia týkať, sa pre účely valorizácie nákladov budú ako vstupy uplatňovať index spotrebiteľských cien a index čistej inflácie.

Index spotrebiteľských cien zohľadňuje vývoj miezd v ekonomike a preto vo valorizačnom vzorci zastupuje náklady na pracovnú silu, ktorých váha bola určená vo výške 20 % celkových nákladov. Na úpravu až 70 % ceny bol zvolený index čistej inflácie, ktorý na rozdiel od indexov cien stavebných prác či materiálov nie je ovplyvniteľný zhotoviteľmi a hoci vychádza z indexu spotrebiteľských cien, je očistený o najvýznamnejšie vplyvy týkajúce sa výlučne domácností. Fixná časť 10 % reprezentuje náklady, ktoré nepodliehajú valorizácii (napr. odpisy, finančné záruky, poistenie) a zisk.

Štatistický úrad schválil 24. januára 2012 žiadosť ministerstva dopravy o publikovanie hodnôt indexu čistej inflácie k bázickému obdobiu, čo zjednoduší praktické použitie navrhnutej valorizácie (vo výpočte nebude potrebné reťaziť sériu indexov za jednotlivé roky). Údaje budú najneskôr do 15. marca 2012 zverejnené na webovej stránke Štatistického úradu SR v časti Hlavné oblasti - Makroekonomické štatistiky - Ceny - Spotrebiteľské ceny (inflácia) - Preddefinovane tabuľky. Pôjde o časový rad od januára 2007 po súčasnosť.


späť

na začiatoktlačiť