Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Eurofondy na dopravu majú byť tento rok zazmluvnené na 90 percent [VIDEO]

28.02.2012

Bratislava (28.februára 2012) – Z Operačného programu Doprava 2007-2013 bola na projekty modernizácie dopravnej infraštruktúry a rozvoj verejnej osobnej dopravy doteraz vyčerpaná viac ako miliarda eur. Je to suma, ktorú v priebehu prvých piatich rokov súčasného finančného rámca uhradilo Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR ako Riadiaci orgán OPD prijímateľom pomoci z eurofondov. Zazmluvnená suma (t.j. peniaze, ktoré sú už zmluvne určené na jednotlivé projekty) predstavuje viac ako dve miliardy eur, celkový rozpočet OPD je 3,8 miliardy eur.

„Rok 2012 je pre Operačný program Doprava prelomový. Sme za polovicou aktuálneho finančného rámca a pracujeme mimoriadne usilovne na tom, aby sa nám do konca roka podarilo zazmluvniť minimálne 90 percent z peňazí vyčlenených na dopravné projekty. Zatiaľ sa nám darí najviac pri modernizácii železničnej infraštruktúry, výstavbe diaľnic a pri projekte obnovy regionálnych vlakov. Kvôli odsunu najlepšie pripravených úsekov rýchlostných ciest medzi PPP projekty a následne zanedbanej príprave ďalších úsekov za predchádzajúceho vedenia ministerstva sme pristúpili k vnútornej realokácii financií z rýchlostných ciest na cesty 1.triedy, kde máme množstvo menších, avšak veľmi potrebných projektov. Tento rok sa začína realizovať aj projekt terminálu intermodálnej prepravy v Žiline, do leta pribudne projekt terminálu v Košiciach. Po dlhých rokoch prípravy sa konečne začnú aj reálne stavať stavby integrovaných dopravných systémov, ktoré uľahčia život ľuďom žijúcim a pracujúcim v dvoch najväčších slovenských mestách“, uviedol minister dopravy Ján Figeľ.

Slovensku hrozila strata eurofondov na diaľnice

Očakávaný nárast zazmluvnenosti eurofondov v OPD až na 90 percent výrazne súvisí s rozhodnutím ministra J. Figeľa nepokračovať v predražených PPP projektoch vlády R. Fica. Ak by ministerstvo dopravy pokračovalo v realizácii cca 100 km najdôležitejších chýbajúcich úsekov D1 cez dva balíky PPP projektov, Slovensko by prišlo o 300 až 400 mil. eur z eurofondov určených na diaľnice. Ministerstvo dopravy pod vedením Ľubomíra Vážneho totiž presunulo projektovo najlepšie pripravené úseky diaľnice D1 do PPP projektov. Mimo PPP zostali väčšinou úseky s podstatne nižším stupňom projektovej prípravy a tie boli dodatočne doplnené do tzv. zásobníka projektov na financovanie z OPD. Hoci aj ich príprava pokročila, nebolo to dostatočné na to, aby sa mohli stavať. Vo väčšine prípadov nebolo reálne, aby sa projektová a majetková príprava dotiahla do termínov umožňujúcich začatie výstavby v deklarovaných rokoch. Výsledkom bolo neplnenie programu výstavby ale aj výrazne oneskorené čerpanie eurofondových zdrojov z OPD na roky 2007 – 2013. Viaceré úseky, na ktoré sa plánovali použiť zdroje z OPD (napr. D1 Prešov západ – Prešov juh, viaceré úseky D3 nad Žilinou) nie sú doteraz v takom štádiu prípravy, aby sa dali v blízkej dobe stavať. Vážne tak hrozilo nevyčerpanie alokovaných finančných prostriedkov z Kohézneho a štrukturálnych fondov v rámci OPD, nakoľko uvedené úseky nie je možné dokončiť do konca obdobia, v ktorom možno prostriedky čerpať (do roku 2015). „Neodborné a spolitizované rozhodnutia exministra Vážneho mohli Slovensko pripraviť o stovky miliónov eur z eurofondov, o ďalšie miliardy eur by krajina prišla pre tým, že výstavba v PPP bola predražená a úroky, za ktoré sa mali financovať Vážneho a Ficove PPP projekty boli vyššie ako tie, pri ktorých skrachovalo Grécko,“ povedal minister J. Figeľ.

Veľké projekty

Na ministerstve dopravy sa za posledný rok a pol zintenzívnila a skvalitnila najmä príprava tzv. veľkých projektov (nad 50 mil. eur), ktoré predstavujú nosnú časť v rámci implementácie OPD. Podiel veľkých projektov na celkovej alokácii OPD predstavuje 75 percent.

Tento mesiac schválil minister Ján Figeľ žiadosť o finančný nenávratný príspevok na výstavbu diaľnice D1 Fričovce- Svinia. Tesne pred schválením sú projekty modernizácie železničnej trate Beluša- Púchov, výstavba a modernizácia trate v rámci Integrovaného dopravného systému v Bratislave Predmestie-Filiálka (vrátane novej podzemnej stanice na Trnavskom mýte), či výstavba úsekov diaľnice D1 Dubná Skala-Turany a Hubová-Ivachnová. Po schválení týchto projektov sa významne (o cca 20 percent) zvýši zazmluvnenie (kontrahovanie) v rámci OPD, ktoré v súčasnosti predstavuje 54 percent (viac ako 2 miliardy eur). Ide o nárast o 24,23 % percent oproti júnu 2010. Čerpanie OPD je v súčasnosti na úrovni 27,39 percent (dáta z platobnej jednotky), v júni 2010 bolo čerpanie 11,3 percenta.

V rámci balíka opatrení na prekonanie hospodárskej krízy v roku 2009 povolila EK čerpanie finančných prostriedkov ešte pred tým, ako je žiadosť v Bruseli schválená. V praxi to znamená, že ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán OPD uzavrie zmluvu o poskytnutí nenávratného finančného príspevku so žiadateľom aj pred prijatím Rozhodnutia EK o potvrdení pomoci a následne prepláca oprávnené výdavky. Ministerstvo dopravy však tento systém využíva len pri projektoch, v ktorých existuje odporučenie (tzv. Action Completion Note) od expertov JASPERS (odborníci EK a Európskej investičnej banky, ktorí posudzujú veľké projekty) a je reálny predpoklad schválenia týchto projektov. Za posledný štvrťrok získali odporučenie na schválenie dva cestné projekty: D1 Jánovce – Jablonov a D1 Fričovce – Svinia.

 Od začiatku programového obdobia súčasného finančného rámca zaslalo ministerstvo dopravy do Bruselu na schválenie jedenásť veľkých projektov, z toho šesť, v celkovej sume viac ako 854 mil. eur, zatiaľ EK schválila. Od júna 2010 bolo na EK zaslané štyri projekty. Do leta tohto roku predloží ministerstvo dopravy na schválenie do Bruselu ďalšie štyri veľké projekty (cestné: Dubná Skala-Turany, Fričovce-Svinia, železničné: Beluša-Púchov, Bratislava Predmestie-Filiálka).

Malé projekty

Malé projekty s hodnotou do 50 mil. eur sú schvaľované na národnej úrovni (ministerstvom dopravy). Ich podiel na celkovej alokácii predstavuje zhruba 25 percent. Do polovice februára 2012 schválilo ministerstvo dopravy 31 malých projektov v celkovej sume takmer 350 miliónov eur. Za posledné tri mesiace schválil rezort dopravy týchto sedem malých projektov: projektová príprava na modernizáciu železničného koridoru štátna hranica ČR-SR-Čadca - Krásno nad Kysucou, projektová dokumentácia na elektrifikáciu trate Haniska - Moldava mesto, projektová dokumentácia na výstavbu terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave (medzi Hlavnou stanicou a Podunajskými Biskupicami), výstavba cestného mostu v Trenčíne, koncepcia projektu Národný systém dopravných informácií, výstavba obchvatu v Čadci a výstavba mimoúrovňovej križovatky vo Zvolene v celkovej sume viac ako 82 miliónov eur.

V štádiu vysokej pripravenosti, t.j. tesne pred schválením a zakontrahovaním sú napríklad projekty: výstavba terminálu intermodálnej prepravy Košice, výstavba vyššie spomínaných terminálov integrovanej osobnej prepravy v Bratislave, projekt zvýšenia bezpečnosti na cestách prvej triedy (obnova 570 km v rámci celého Slovenska) a tiež projekt obnovy cestných mostov, výstavba pruhu pre pomalé vozidlá medzi Ružomberkom a Dolným Kubínom, oprava cesty medzi Veľkým Krtíšom a Pôtorom. V priebehu leta bude ministerstvo dopravy schvaľovať aj žiadosti o nenávratný finančný príspevok na projekty viacerých úsekov rýchlostných ciest (R2 za Zvolenom v plnom profile, ďalšie úseky v polovičnom profile: R2 Ruskovce-Pravotice, obchvat Žiaru nad Hronom, R3 Dlhá nad Oravou-Sedliacka Dubová, Tvrdošín-Nižná). Všetky uvedené úseky majú termín ukončenia výstavby v roku 2015, tak aby mohli byť stavebné náklady prefinancované cez OPD.

Aktuálne voľné (nezakontrahované) zdroje OPD a plán ich využitia

Do polovice februára 2012 bolo zakontrahovaných alebo schválených 54 percent z alokácie OPD, ďalších 11 percent predstavujú projekty, ktoré sú momentálne predložené na Riadiaci orgán OPD a prebieha ich odborné hodnotenie. Voľných teda zostáva 35 percent z alokácie OPD. Ministerstvo dopravy predpokladá kontrahovanie v prvom polroku 2012 na úrovni 75 percent a do konca tohto roka by malo byť zazmluvnených 90 percent finančných prostriedkov. Na zvyšok obdobia, v ktorom je ministerstvo dopravy oprávnené financovať projekty OPD, zostane na zakontrahovanie už len okolo 300 mil. eur.

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.


späť

na začiatoktlačiť