Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Obyvatelia reštituovaných bytov neskončia na ulici

13.09.2012

Bratislava (13.september 2012) Koncom septembra 2012 uplynie lehota, kedy sa nájomcovia  reštituovaných bytov, ktorým bol vypovedaný nájomný vzťah zo strany vlastníka, môžu obrátiť so žiadosťou o poskytnutie náhradného nájomného bývania na obec.
Vlastníci reštituovaných bytov mali možnosť do konca marca roku 2012 ukončiť výpoveďou nájomný vzťah s nájomcom. Výpovedná lehota je 12 mesiacov. Všetci nájomcovia, ktorým tieto výpovede boli doručené, majú možnosť už len do konca septembra 2012 podať žiadosť na poskytnutie bytovej náhrady v príslušnej obci, na území ktorej sa daný byt nachádza. Nedodržanie tejto lehoty má za následok zánik nároku na bytovú náhradu.
MDVRR SR chce vyvrátiť zavádzajúce informácie, že z dôvodu reštitúcii môžu skončiť obyvatelia týchto bytov na ulici. Neumožnuje to zákon 260/2011 Z.z. o spôsobe usporiadania niektorých nájomných vzťahov k bytom.  Ak nájomca podá žiadosť v zákonnej lehote, môže obývaný byt užívať až do právoplatného rozhodnutia o uvedenom nároku, resp. v prípade pozitívneho rozhodnutia, až do reálneho poskytnutia bytovej náhrady. Obec je povinná poskytnúť bytovú náhradu každému žiadateľovi, ktorý je zapísaný v zozname prijatých žiadostí najneskôr do 30. septembra 2012, a to do 31.decembra 2016.
V súčasnosti obce rozhodujú o priznaní nároku na poskytnutie bytových náhrad pre jednotlivých nájomcov – žiadateľov. Podľa počtu priznaných nárokov si obce zvolia,  akú formu obstarania náhradného bývania zvolia (výstavba, kúpa a pod.). Počet výpoveďou dotknutých nájomných vzťahov je pribižne 900 na celom území Slovenskej republiky.
Štát vyčlenil na obstaranie náhradných nájomných bytov celkovú sumu 72 mil. eur, čo je dostatočné množstvo finančných prostriedkov na obstaranie náhradných nájomných bytov. Uvedená suma sa bude obciam poskytovať na základe žiadosti o dotáciu, postupne v rokoch 2013-2015.

 


späť

na začiatoktlačiť