Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

POZNÁME UCHÁDZAČOV O TITUL STAVBA ROKA 2012

11.10.2012

Organizátor celoštátnej  súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka, Združenie pre rozvoj architektúry a stavebníctva na Slovensku – ABF Slovakia, zverejnil stavebné diela v  jej 18. ročníku. Nositeľov  jednotlivých ocenení spomedzi 21 stavieb určila odborná porota s medzinárodnou účasťou. Ocenenia budú odovzdané 15. novembra 2012 na gala večere za prítomnosti Slovenského rozhlasu a  televízie. Aj 18. ročník tejto súťaže sa uskutočňuje pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta Slovenskej republiky Ivana Gašparoviča.

 Prezentačná (neobchodná)  súťaž s dlhoročnou tradíciou oslavuje 18. ročník

V odvetví výstavby a stavebníctva, ako aj v povedomí širokej verejnosti etablovaná súťaž Stavba roka je už osemnásty rok súčasťou staviteľstva a stavebného trhu na Slovensku. Jej poslaním nie je len podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela s cieľom v reálnom čase dosiahnuť  európske  štandardy, ale aj zvyšovanie povedomia širokej verejnosti v oblasti architektúry a staviteľstva. „Ambíciou tejto súťaže je profesionálna široká prezentácia odvetvia výstavby a stavebníctva na Slovensku i v zahraničí prostredníctvom realizovaných stavieb, ako aj kultivovanie vkusu verejnosti, šírenie osvety a upevňovanie   sebavedomia občianskej spoločnosti, so zákonitým   vychovávaním  z nás občanov Slovenska zdatných partnerov, napr., pre konštruktívne petičné aktivity, či účasť na pripomienkových konaniach plánov rozvoja miest a obcí...“ vysvetľuje Ing. Mária Brichtová, prezidentka Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia (v texte ďalej len „Združenie“). 

 O hlavnú cenu  titul Stavba roka 2012 sa uchádza 21 stavieb

Začiatkom tohto  roka   jedenásť vyhlasovateľov - Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia, Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Zväz stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta, Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenský zväz stavebných inžinierov,  Spolok architektov Slovenska,  Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o., Prvá stavebná sporiteľňa, a. s., Vydavateľstvo EUROSTAV, s. r. o. - vyhlásilo 18. ročník celoštátnej súťaže realizovaných stavieb na Slovensku Stavba roka 2012, a to  bez ohľadu na štátnu príslušnosť fyzických osôb a krajinu registrácie právnických osôb hlavných účastníkov ich realizácie. Vyhlásená bola pre všetky stavebné diela BUDOVY a INŽINIERSKE STAVBY - novostavby, rekonštrukcie, obnovy. Podmienka:  dokončená stavba, na ktorú sa vydalo kolaudačné rozhodnutie s nadobudnutím jeho právoplatnosti  v období od 1. apríla 2010  do 31. júla 2012. O hlavnú cenu titul Stavba roka sa uchádzalo 21 stavieb.

 Porota udelila 13 ocenení

Stavby vo dvoch kolách posudzovala odborná porota s medzinárodnou účasťou  (podľa predpísanej technickej dokumentácie, ako aj obhliadkou), a to ich urbanistické a architektonické riešenie, stavebno-technického riešenie,  funkčnosť a vplyv na životné prostredie, projektovanú energetickú a ekonomickú náročnosť počas prevádzky, použité materiály a výrobky, stavebnú realizáciu a celospoločenský prínos. Týmto sa stáva táto súťaž v odvetví výstavby a stavebníctva bezkonkurenčnou, a to nielen na Slovensku. 

Najvyššou cenou v súťaži je hlavná cena titul Stavba roka, ktorú porota udeľuje z troch nominácií na hlavnú cenu.

Ďalej táto porota udeľuje dve ceny za celospoločenský prínos, a to:

-       Cenu ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR,

-       Cenu primátora hlavného mesta SR Bratislavy, ako aj týchto 7 cien vyhlasovateľov súťaže Stavba roka 2012:

-      Cenu Slovenskej komory stavebných inžinierov za najlepšie projektové riešenie stavebného diela,

-      Cenu Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska za vysokú kvalitu stavebnej realizácie,

-      Cenu STU v Bratislave, Stavebnej fakulty za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela,

-      Cenu Technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o. za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe,

-      Cenu Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a  stavebníctva – ABF Slovakia za hmotovo-priestorové architektonické riešenie stavebného diela,

-      Cenu Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o. za komplexne progresívne riešenie architektonického diela,

-      Cenu Prvej stavebnej sporiteľne, a. s. BYTOVÝ DOM ROKA 2012  (vrátane rodinného domu).

 Nositeľov týchto prestížnych ocenení  vyhlásia v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava

Slávnostné vyhlásenie výsledkov a odovzdávanie cien súťaže Stavba roka 2012 sa uskutoční 15. novembra  2012 v Mestskom divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave. Okrem zástupcov  11 vyhlasovateľov súťaže, hlavných realizátorov všetkých stavieb, členov poroty budú prítomné aj  významné osobnosti kultúrneho, politického a spoločenského života. Medzi nimi by nemala chýbať ani prvá dáma Silvia Gašparovičová, manželka prezidenta Slovenskej republiky, ktorá pred štyrmi  rokmi začala písať históriu odovzdávania Ceny verejnosti prvou dámou,  zástupcovia štátnej správy, vrátane ministrov príslušných rezortov, zástupcovia samosprávy miest a obcí, akademickej obce, obce architektov,  stavebných inžinierov a  podnikateľov v stavebníctve.

 O najkrajšiu stavbu v súťaži Stavba roka 2012  hlasuje aj verejnosť

Aj v tomto ročníku sa k slovu dostala verejnosť. Ešte pár dní majú občania Slovenska i zo zahraničia  šancu zvoliť si svoju najkrajšiu stavbu prostredníctvom internetového  hlasovania  na známom internetovom portáli zoznam.sk, a to   Cenu verejnosti 2012. „Bude opäť zaujímavé sledovať názorovú konfrontáciu medzi odbornou porotou a laickou verejnosťou. Ľudia by sa mali naučiť využiť svoje právo vyjadrovať sa k dianiu vo svojom okolí, či už ide o využívanie stavebných pozemkov alebo k plánovaným investičným zámerom. Verím, že práve vďaka aktívnemu zapojeniu verejnosti aj do hlasovania o Cenu verejnosti sa nám darí nabádať občanov k aktívnejšiemu prístupu...“,  hovorí Ing. Mária Brichtová. Hlasovanie prebieha na internetovom portály zoznam.sk od 17. septembra  a potrvá do 14. októbra 2012. 

Bližšie informácie nájdete TUspäť

na začiatoktlačiť