Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Úrad pre verejné obstarávanie bude posilnený vďaka eurofondom

26.10.2012

Proces kontroly verejného obstarávania eurofondových projektov bude rýchlejší a efektívnejší. Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) bude zapojený do prípravy a kontroly zmlúv na projekty ešte pred ich podpisom Riadiacimi orgánmi jednotlivých operačných programov, čím sa zníži ich chybovosť. Na druhej strane, oprávnení zamestnanci ÚVO budú mať z eurofondov cez technickú pomoc refundované mzdy, resp. výkon svojej práce na eurofondových projektoch.

Rozšírenie spolupráce prostredníctvom bilaterálnych dohôd medzi jednotlivými Riadiacimi orgánmi a ÚVO dnes schválil Riadiaci výbor pre koordináciu fondov EÚ, ktorý vedie štátny tajomník ministerstva dopravy František Palko. „Personálne a finančné posilnenie ÚVO nám pomôže účinnejšie nastaviť proces verejného obstarávania, keďže kvôli niekoľkomesačným zdržaniam dochádzalo k časovým sklzom a tým k ohrozeniu realizovateľnosti najmä veľkých infraštruktúrnych projektov“, povedal na piatkovom rokovaní F. Palko.

Počet podnetov týkajúcich sa eurofondových projektov na Úrad sa každý rok zvyšuje. „Kým v roku 2009 dostal ÚVO 227 takýchto podnetov, v roku 2010 to bolo 416 a v minulom roku 655 podnetov. Predpokladáme, že do konca roka bude počet podnetov viac ako 750“, uviedla na Riadiacom výbore predsedníčka ÚVO Zita Táborská, ktorá návrh na zefektívnenie procesu kontroly tendrov uvítala.

Príprava na nové programové obdobie v plnom prúde

Začiatkom novembra predloží ministerstvo dopravy na rokovanie vlády SR materiál „Návrh základných princípov na prípravu Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014-2020“.  Predkladaný materiál stanovuje základné princípy na prípravu Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020, ako hlavného strategického dokumentu na využívanie Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu EÚ, Európskeho poľnohospodárskeho fondu pre rozvoj vidieka a Európskeho fondu pre námorné a rybné hospodárstvo pri plnení spoločných cieľov EÚ.

Obsahom materiálu je:

·         zhodnotenie doterajších skúseností z procesu implementácie  programového obdobia 2007 – 2013 v oblasti politiky súdržnosti EÚ, v oblasti politiky rozvoja vidieka a v oblasti politiky rybného hospodárstva,

·         definovanie strategického prístupu v návrhoch legislatívnych predpisov EÚ pre politiku súdržnosti,

·         informácia o príprave Partnerskej dohody SR na programové obdobie 2014 – 2020,

·         opis základných princípov programovania,

·         prehľad a výber tematických cieľov a investičných priorít pre Partnerskú dohodu SR na roky 2014 – 2020, ktoré budú  podporované prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja, Európskeho sociálneho fondu, Kohézneho fondu EÚ

·         zameranie politiky rozvoja vidieka SR a politiky rybného hospodárstva na roky 2014-2020,

·         priemet základných princípov vo vzťahu k cieľu „Európska územná spolupráca“ a k horizontálnym zásadám. 

 Súčasťou materiálu sú prílohy s harmonogramom prípravy Partnerskej dohody Slovenskej republiky a operačných programov na roky 2014 – 2020, identifikáciou a zdôvodnením výberu tematických oblastí podpory pre budúce operačné programy a určením východísk na ich prípravu.

Aktuálny stav kontrahovania a čerpania eurofondov

Čerpanie finančných prostriedkov štrukturálnych fondov a Kohézneho fondu v rámci všetkých operačných programov Národného strategického referenčného rámca bolo k 22. októbru 2012 vo výške 3 937 242 176 eur, čo predstavuje 34,24 % z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). V roku 2012 vzrástlo celkové čerpanie o 9,22 percentuálneho bodu (viac v tabuľke na konci tlačovej správy).

Najnižšiu mieru čerpania vykazujú operačné programy Vzdelávanie, Informatizácia spoločnosti (OPIS) a operačný program Rybné hospodárstvo. Do konca roka 2012 je potrebné vyčerpať v rámci OPIS 51,9 mil. eur, OP Vzdelávanie 32,8 mil. eur a pri Rybnom hospodárstve 283 848 eur. Od začiatku septembra vzrástlo čerpanie OPIS o 27,5 mil. eur a OP Vzdelávanie o 6,6 mil. eur.

Kontrahovanie finančných prostriedkov ŠF a KF k 22. októbru 2012 bolo vo výške  8 328 682 723 eur, čo predstavuje 72,43%  z alokácie na programové obdobie 2007 – 2013 (zdroje EÚ). V porovnaní so stavom k 31. decembru 2011 (67,64 %) vzrástlo celkové kontrahovanie v rámci NSRR k 22. 10. 2012 o 4,79 p. b.

Medzi operačné programy s najvyššou mierou kontrahovania patria: OP Zdravotníctvo (101,24 % z alokácie), OP Technická pomoc (94,28 % z alokácie), OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia (89,90 % z alokácie), a Regionálny OP (89,27 % z alokácie).  

Naopak, medzi operačné programy s nízkym kontrahovaním patrí OP Bratislavský kraj (52,55 %) a OP Doprava (56,86 %). Viac v tabuľke na konci tlačovej správy.

Tabuľka č.1:

Čerpanie ŠF a KF k 22. 10. 2012 a nárast od 31. 12. 2011 a 30. 06. 2012 (v %)

Operačný program

31.12. 2011

30.06.2012

22.10.2012

nárast od 12/2011 p.b.

nárast od 06/2012 p.b.

OP Zdravotníctvo

42,49

54,94

60,24

17,75

5,30

Regionálny OP

38,62

47,93

52,98

14,36

5,05

OP Zamestn. a sociálna inklúzia

34,59

43,93

45,99

11,40

2,05

OP Technická pomoc

39,80

43,01

43,51

3,71

0,50

OP Bratislavský kraj

30,54

34,40

38,63

8,09

4,23

OP Konkurenc. a hosp. rast

37,73

43,07

37,98

0,25

-5,09

OP Výskum a vývoj

20,14

26,50

29,54

9,40

3,05

OP Doprava

23,19

27,97

29,13

5,94

1,16

OP Životné prostredie

18,98

24,34

28,64

9,66

4,30

OP Informatizácia spoločnosti

9,04

13,93

20,80

11,76

6,87

OP Vzdelávanie

13,36

16,08

19,48

6,12

3,40

Priemer

25,02

31,11

34,24

9,22

3,14

 

Tabuľka č.2:

Kontrahovanie ŠF a KF k 22. 10. 2012 a nárast od 31. 12. 2011 a 30. 06. 2012 (v %)

Operačný program

31.12. 2011

30.06.2012

22.10.2012

nárast od 12/2011 p.b.

nárast od 06/2012 p.b.

OP Zdravotníctvo

100,20

101,28

101,24

1,04

-0,03

OP Technická pomoc

88,64

88,30

94,28

5,64

5,98

OP Zamestn. a sociálna inklúzia

84,32

95,95

89,90

5,58

-6,05

Regionálny OP

86,34

90,28

89,27

2,93

-1,01

OP Informatizácia spoločnosti

43,12

61,58

80,94

37,82

19,36

OP Životné prostredie

68,32

71,66

75,15

6,83

3,49

OP Vzdelávanie

59,14

64,77

71,93

12,79

7,16

OP Výskum a vývoj

61,96

63,94

68,00

6,04

4,07

OP Konkurenc. a hosp. rast

80,83

81,97

64,85

-15,98

-17,12

OP Doprava

59,20

60,29

56,86

-2,34

-3,43

OP Bratislavský kraj

49,72

52,98

52,55

2,83

-0,43

Priemer

67,64

72,15

72,43

4,79

0,28

 späť

na začiatoktlačiť