Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

O diaľnici Turany – Hubová bude Brusel rozhodovať v decembri

19.11.2012

Kraľovany (19. novembra 2012) – V obci Kraľovany sa dnes uskutočnilo verejné prerokovanie dokumentu, ktorý hodnotí dodatočné technické opatrenia na zmiernenie vplyvu diaľnice D1 Turany- Hubová na územia sústavy Natura 2000. Hodnotenie zmierňujúcich opatrení dopĺňa správu nezávislého experta Petra Rotha z júla tohto roku a spolu s pripomienkami, ktoré vzišli z dnešného prerokovania, bude zaslané do Bruselu.  Európska komisia bude o financovaní tohto úseku z európskych fondov rozhodovať v decembri.

Nový úsek patrí, spolu s ružomberským úsekom, medzi posledné chýbajúce na diaľnici D1 medzi Martinom a Prešovom. Všetky ostatné sú už buď v užívaní alebo vo výstavbe. Trasa budúcej diaľnice vedie v chránenom prostredí medzi Malou a Veľkou Fatrou, preto Európska komisia požiadala Slovensko, aby opätovne posúdilo vplyvy tejto stavby na životné prostredie.

Od vydania prvej časti hodnotenia dr. Rotha sa príprava výstavby diaľničného úseku D1 Turany – Hubová výrazne posunula vpred a to v dvoch rovinách: v technickej aj v oblasti komunikácie s Bruselom.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) v spolupráci s renomovanými odborníkmi- ochranármi intenzívne pracovala na návrhu vhodných zmierňujúcich opatrení tak, aby boli v lokalite navrhovanej budúcej výstavby tohto diaľničného úseku vylúčené negatívne vplyvy na integritu (celistvosť) území Natura 2000.

„Podľa nášho názoru doplňujúce zmierňujúce opatrenia ďalej znižujú negatívny vplyv výstavby diaľničného úseku Turany- Hubová na tri významne dotknuté predmety ochrany a to Medveď hnedý, Rys ostrovid a Horské vodné toky a bylinné porasty pozdĺž ich brehov. A konštatuje to vo svojej doplňujúcej správe aj dr. Roth: výstavba tohto úseku diaľnice D1 po zahrnutí všetkých zmierňujúcich a doplňujúcich opatrení nebude mať vplyv na integritu (celistvosť) území európskeho významu Veľká Fatra, Malá Fatra, Váh, ani Šíp. Toto vyjadrenie je vo vzťahu k európskej legislatíve, konkrétne k článku 6.3.európskej smernice o biotopoch kľúčové. Je veľká nádej, že nám Brusel dá zelenú na jeho výstavbu z eurofondov a preplatí nám až 85 percent z oprávnených výdavkov,“ uviedol na verejnom prerokovaní štátny tajomník ministerstva dopravy Andrej Holák.

NDS teraz musí detailne rozpracovať zmierňujúce opatrenia a začať s monitoringom daného územia tak, aby funkčnosť niektorých kľúčových opatrení mohla byť porovnávaná s referenčným stavom pred začatím stavebných prác.

Medzitým absolvovali zástupcovia ministerstiev dopravy a životného prostredia spolu s Národnou diaľničnou spoločnosťou a Štátnou ochranou prírody v Bruseli sériu rokovaní so zástupcami EK.

Slovenská delegácia v októbri prezentovala zástupcom Generálneho riaditeľstva pre životné prostredie (DG Enviroment) výsledky augustového verejného prerokovania správy dr. Rotha  so zástupcami samosprávy a občianskych združení. Predstavila tiež rámcovú filozofiu zmierňujúcich opatrení, medzi ktorými je okrem iného aj úplne nový prvok, doteraz nepoužitý pri diaľničných projektoch na Slovensku. Ide o environmenálny stavebný dozor s certifikátom na dozorovanie ekologicky citlivého územia pri výstavbe diaľnice. Na Slovensku sa zatiaľ takýto špecifický druh dozoru nepoužíval, je využívaný napr. v Českej republike a Poľsku. Ministerstvo dopravy do budúcnosti uvažuje nad používaním environmentálneho stavebného dozoru aj na ďalších diaľničných stavbách.

„Veľmi rád konštatujem, že zástupcovia EK ocenili prístup slovenskej strany k tejto komplikovanej otázke vyjadrením, že Slovensko prvýkrát za dlhé obdobie prišlo s konštruktívnym riešením, ktoré je v súlade s európskou legislatívou“, priblížil zainteresovanej verejnosti v Kraľovanoch štátny tajomník A. Holák jesenné rokovania v Bruseli.

 Všetci starostovia z dotknutých obcí a zainteresovaná verejnosť, ktorí počas dnešného prerokovania vystúpili, žiadajú slovenské a európske orgány o urýchlenie výstavby diaľnice v plánovanej trase, v zmysle vydaného právoplatného stavebného povolenie. Diaľničný úsek D1 Turany - Hubová po dokončení významne zlepší kvalitu života obyvateľov v regióne odklonením dopravy mimo zastavaného územia. Zníži sa tvorba hluku a jeho vplyvov na ľudí, ktorí trpia intenzívnou premávkou priamo pod oknami svojich domov. Po súčasnej ceste I/18 v časti od Krpelian po Kraľovany prejde denne viac ako 20 tisíc vozidiel.

Úsek D1 Turany - Hubová je v zásobníku eurofondových projektov a v prípade získania súhlasu Európskej komisie s navrhovaným projektom vo vzťahu k životnému prostrediu nám Brusel preplatí až 85 percent z oprávnených výdavkov na projekt.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Operačný program Doprava (OPD) predstavuje programový dokument Slovenskej republiky pre čerpanie pomoci z fondov Európskej únie v sektore dopravy na roky 2007 – 2013 (Kohézny fond, Európsky fond regionálneho rozvoja). Jeho globálnym cieľom je podpora trvalo udržateľnej mobility prostredníctvom rozvoja dopravnej infraštruktúry a rozvoja verejnej osobnej dopravy. Realizáciou tohto cieľa sa prispeje k zlepšeniu dostupnosti SR, jednotlivých regiónov a ich vzájomného prepojenia a k znižovaniu regionálnych disparít a k podpore rozvoja ekonomických aktivít a zvyšovaniu konkurencieschopnosti SR. OPD má na roky 2007-2013 vyčlenený celkový rozpočet 3,8 miliardy eur. Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR tieto financie zo zdrojov Európskej únie a štátneho rozpočtu prerozdeľuje na významné dopravné projekty ako sú výstavba diaľnic, obnova ciest, modernizácia železníc, nákup nových vlakov, či budovanie verejnej koľajovej dopravy v Bratislave a Košiciach.

Prioritné osi OPD:

PO1 - Železničná infraštruktúra

PO2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T)

PO3-Infraštruktúra intermodálnej prepravy
PO4 - Infraštruktúra integrovaných dopravných systémov

PO5- Cestná infraštruktúra (rýchlostné cesty a cesty I. triedy)
PO6- Železničná verejná osobná doprava

PO7- Technická pomoc

 


späť

na začiatoktlačiť