Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Oznámenie o zverejnení návrhu doplnku č.3 strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a správy o hodnotení vplyvov strategického dokumentu na životné prostredie

11.12.2012

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojej internetovej stránke www.mindop.sk podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Nový projekt výstavby diaľnic a rýchlostných ciest –  Doplnok č. 3“ a správu o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie.
Verejnosť môže zaslať svoje pripomienky k návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom a k správe o hodnotení vplyvov strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne do 21 dní odo dňa zverejnenia tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Odbor pozemných komunikácií
Námestie slobody č. 6
810 05 Bratislava

Verejné prerokovanie správy o hodnotení vplyvov a návrhu strategického dokumentu s celoštátnym dosahom sa uskutoční dňa 20. decembra (štvrtok) 2012 o 1500 hod. na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Nám. slobody č. 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí. 


späť

na začiatoktlačiť