Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Nový stavebný zákon uľahčí boj s čiernymi stavbami

02.01.2013

Bratislava (2. januára 2013) - Uľahčiť odstraňovanie čiernych stavieb a menej byrokracie pre ľudí na úradoch. To sú jedny z hlavných cieľov  pripravovaného nového stavebného zákona z dielne Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR). Jeho paragrafové znenie bude hotové do konca januára 2013.

Nový zákon zjednoduší ľuďom život pri vybavovaní záležitostí na stavebných úradoch. Občania tak budú môcť na stavebných úradoch jednoduchšie  a rýchlejšie vybaviť  všetky svoje záležitosti. Urýchlia sa povoľovacie procesy, upraví sa okruh stavieb, pri ktorých  bude možné využiť jednoduchší administratívny postup (napr. bude možné spojiť stavebné a územné konania). Sprísnia sa aj odborné nároky na pracovníkov stavebných úradov, aby vedeli dôslednejšie uplatňovať zákony v praxi. 

Naopak, technicky náročným stavbám bude venovaná zvýšená pozornosť. Ide hlavne o mostné konštrukcie, výstavbu tunelov alebo výškových budov. Tie už od začiatku funkčného obdobia považuje MDVRR SR za jednu zo svojich priorít. Nešťastie pri obci Kurimany potvrdilo, že je nevyhnutné sa intenzívne venovať téme bezpečnosti výstavby. Nový zákon sprísni celý proces stavebného konania náročných stavieb – najmä posudzovanie odolnosti a stability stavby. Zároveň kladie väčší dôraz na stavebný dozor.
Komplexne riešená bude aj  problematika „čiernych stavieb“. „Stavebný zákon jednoznačne zavedie povinnosť odstrániť tie čierne stavby, ktoré sú v rozpore  s územným plánom,“ povedal Ján Počiatek, minister dopravy. Veľmi jasne zadefinuje podmienky, za akých bude možné dodatočne povoľovať čierne stavby. Posilní postavenie Slovenskej stavebnej inšpekcie, aby mohla dôslednejšie vykonávať kontrolu. Zavádza tiež minimálnu výšku pokuty pre právnické osoby za nepovolenú stavebnú činnosť.

Ďalšou novinkou je, že súčasťou nového stavebného zákona už nebude problematika vyvlastňovania. Tá bude upravená  samostatne v zákone o vyvlastňovaní pozemkov a stavieb, ktorý sa pripravuje spolu so stavebným zákonom.
Nový návrh stavebného zákona pripravuje takmer 50 členná pracovná skupina. Je zložená zo zástupcov ministerstva, stavebných úradov, samospráv, profesijných a stavovských organizácii a komôr i predstaviteľmi zamestnávateľov v oblasti stavebníctva.
Súčasný stavebný zákon platí  skoro 40 rokov (od 1. 10. 1976). Aj napriek  mnohým úpravám a doplneniam je už značne zastaraný, neflexibilný a nevystihuje súčasné potreby vo výstavbe. Nevyhnutnosť nového znenia si uvedomuje aj Vláda SR, preto je jeho vypracovanie súčasťou programového vyhlásenia.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

 


späť

na začiatoktlačiť