Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Štátny fond rozvoja bývania bude efektívnejšie spravovať účty svojich klientov

26.03.2013

Bratislava (26. marca 2013) – Účty klientov Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) budú spravované efektívnejšie. ŠFRB pripravuje presun účtov klientov z komerčných bánk do bánk so 100-percentnou účasťou štátu. V roku 2013 už bude možné čerpať aj prostriedky EÚ na zatepľovanie budov v celkovej sume 11,5 milióna eur.

„Celkové náklady na vedenie účtov by mali klesnúť až o 30 percent, čo bude pre ŠFRB znamenať významnú úsporu financií,“ povedal František Palko, štátny tajomník Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR po dnešnom rokovaní rady ŠFRB. Náklady na vedenie úverových účtov klientov ŠFRB v komerčných bankách s pribúdajúcim počtom klientov rástli, až dosiahli výšku, ktorá sa rovnala bežným nákladom na prevádzku ŠFRB. To bolo impulzom na prehodnotenie spolupráce s komerčnými bankami. Rada ŠFRB, pod vedením F. Palka na poslednom zasadnutí v októbri roku 2012 poverila riaditeľku ŠFRB hľadať efektívnejšie riešenia vedenia účtov klientov ŠFRB. „Na základe rokovaní bolo navrhnuté riešenie, aby tieto účty spravovala banka so 100-percentnou účasťou štátu,“ dodal F. Palko.

Celá operácia si vyžiada isté obdobie na prípravu, ale očakáva sa, že od júla tohto roku by mala banka začať otvárať nové úverové účty pre ŠFRB. V apríli 2013 budú klientom ŠFRB zaslané listy s výzvou na aktualizáciu identifikačných údajov. Najneskôr do konca roka by ŠFRB chcel zaslať klientom listy s oznámením nových čísiel účtov. Existuje možnosť, že nová banka umožní  klientom ŠFRB ponechať si existujúce čísla účtov s tým, že by sa zmenil iba kód banky.

Rada ŠFRB diskutovala aj o príprave implementácie štrukturálnych fondov Európskej únie  JESSICA, ktorý je zameraný na zlepšenie energetickej efektívnosti (zatepľovanie) existujúcich budov v mestských oblastiach. Na tento účel bude ŠFRB už v roku 2013 poskytovať bezúročné úvery s lehotou splatnosti 15 rokov, a to vo výške 80 percent z obstarávacej ceny oprávnených nákladov. Celkovo je na to vyčlenených 11,5 milióna eur. Aby bolo možné čerpať tieto prostriedky, ŠFRB sa musel pretransformovať na finančnú inštitúciu. Táto zmena si vyžaduje aj úpravu organizačnej štruktúry, ktorú dnes Rada ŠFRB schválila. 

Na základe vyhodnotenia žiadosti o úvery na obnovu bytových domov Rada ŠFRB schválila aj zmenu rozpočtu ŠFRB na rok 2013. Na účely Kúpa bytu a Obnova bytovej budovy bude presunutých celkovo 33,8 milióna eur, a to z účelov Zatepľovanie bytovej budovy  a Výstavba nájomných bytov. Presun prostriedkov z účelu Zatepľovanie bytovej budovy neznamená, že nie je dopyt po tomto druhu podpory, ale sú na to vyčlenené prostriedky z programu JESSICA, v celkovej sume 11,5 milióna eur.        


Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitterspäť

na začiatoktlačiť