Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Znalosti Slovákov o eurofondoch v doprave rozšíri informačná kampaň

05.04.2013

Bratislava (5. apríla 2013) – Ktoré diaľnice, cesty a železnice sa stavajú s podporou fondov Európskej únie (EÚ)? Aký je harmonogram ich výstavby a praktický význam  pre Slovákov? To sú len niektoré z otázok, ktoré zodpovie nová informačná kampaň Operačného programu Doprava (OPD).  Ide o jednu z podmienok zo strany EÚ, aby obyvateľstvo každej krajiny, ktorá čerpá eurofondy, vedelo, ktoré projekty sú podporené z európskych peňazí.

Aktuálna informačná kampaň sa týka čerpania pomoci z fondov EÚ v sektore dopravy na roky 2007 – 2013. Kampaň bude realizovaná v hlavných celoslovenských a vybraných regionálnych médiách. „Sme si vedomí, že našou povinnosťou voči EÚ je intenzívne informovať občanov o tom, koľko peňazí čerpáme z fondov EÚ na našu infraštruktúru. Kampaň je preto nastavená tak, aby sa informácie medializovali v čo najväčšej možnej miere,“ povedal Martin Kóňa, hovorca Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR.    
Na potrebu aktívnej komunikácie prínosu eurofondových projektov v doprave dlhodobo a opakovane upozorňujú aj zástupcovia Európskej komisie.  „Publicitu projektov je nevyhnutné zabezpečiť viacerými marketingovými nástrojmi, aby bola informovaná čo najširšia verejnosť,“  vyzval ministerstvo dopravy Christopher Todd z Generálneho riaditeľstva pre regionálnu politiku EK počas zasadnutia Monitorovacieho výboru OPD v decembri 2012 v Tatranskej Lomnici.

Aktivity súvisiace s komunikačnou kampaňou sú financované z Prioritnej osi č. 7 - Technická pomoc. Koordinuje ich ministerstvo dopravy ako Riadiaci orgán OPD. Na aktuálnu fázu kampane, ktorá má trvať do augusta 2013, je z Európskeho fondu regionálneho rozvoja vyčlenených 1,2 mil. eur.  Financie sú účelovo viazané na komunikačné aktivity a nie je možné ich využiť napríklad na modernizáciu ciest, či železníc.
Základným cieľom komunikačných aktivít je najmä prezentácia pozitívnych prínosov a výhod pre verejnosť, ktoré sú dosahované realizáciou projektov spolufinancovaných v rámci OPD. 
Komunikácia je cielená na širokú verejnosť, ale aj na odborníkov a prijímateľov podpory z OPD. Pozitívny dopad pripravovaných a práve  začínajúcich eurofondových aktivít je prezentovaný s využitím širokého spektra nástrojov nadlinkovej aj podlinkovej komunikácie.

Ciele v oblasti publicity a informovania definované Európskou úniou:
• zlepšiť informovanie širokej verejnosti o Operačnom programe Doprava (OPD), jeho cieľoch, prioritách, opatreniach na obdobie 2007 – 2013,
• informovať verejnosť o výhodách plynúcich z realizácie OPD na konkrétnych  projektoch,
• informovať verejnosť o možnostiach a výhodách, ktoré poskytuje pomoc z EÚ,
• informovať konečných užívateľov, ako aj širokú verejnosť o príležitostiach, ktoré poskytuje spoločná pomoc z EÚ a o úlohe, ktorú zohráva EÚ v spolupráci so SR.

Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk
Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.späť

na začiatoktlačiť