Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Dopravný prieskum zmapuje potreby obyvateľov na západe Slovenska

03.09.2013

Bratislava (3. septembra 2013) – Aké sú dopravné potreby, zvyklosti a možnosti obyvateľov západného Slovenska a aké projekty a opatrenia pomôžu zlepšiť dopravu v tomto regióne? Odpovede na tieto otázky vyplynú z prieskumu mobility, ktorý sa v týchto dňoch začína medzi obyvateľmi Bratislavského a Trnavského kraja. Realizuje ho ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR prostredníctvom Štatistického úradu SR. Zaplatený bude z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

„Takéto zisťovania sa vo vyspelých európskych krajinách vykonávajú bežne aj na celoštátnej úrovni, na Slovensko pôjde o prvý oficiálny prieskum po niekoľkých desaťročiach. Prosíme preto oslovených obyvateľov, aby spolupracovali pri vypĺňaní dotazníkov, ktoré sú anonymné. Veríme, že oslovené domácnosti vyplnia dotazníky pravdivo a úplne, keďže tým prispejú k tvorbe opatrení na zlepšenie systému hromadnej dopravy, zefektívneniu dopravného plánovania, či k aktualizácii dopravného modelu,“ povedal hovorca ministerstva dopravy Martin Kóňa. Ako dodal, podobné prieskumy by mali byť postupne realizované na celom Slovensku. 

Dopravno-sociologický prieskum, ktorého výsledky by mali byť známe v polovici budúceho roka, je súčasťou širšieho slovensko-rakúskeho projektu s názvom BRAWISIMO. V rámci neho budú na bývalých hraničných prechodoch medzi oboma krajinami v októbri a decembri realizované aj prieskumy cezhraničnej dopravy. Ich zmyslom je zisťovať potenciál cezhraničnej dopravy pod vplyvom rôznych dopravno-inžinierskych opatrení.
Nedostatočná znalosť mobility obyvateľstva spôsobuje problémy pri určovaní strategických zámerov v oblasti dopravy, či pri zdôvodňovaní a preukazovaní prospešnosti rôznych infraštruktúrnych projektov, najmä ak chce Slovensko žiadať podporu z európskych fondov.
 
O projekte BRAWISIMO:

Projekt „Región BRAtislava WIen: ŠtúdIe MObilitného správania“ je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Partnermi projektu sú: Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky (vedúci partner projektu), Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (hlavný slovenský partner projektu), Univerzita prírodných zdrojov a aplikovaných prírodných vied vo Viedni, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Viedni a Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Cieľom projektu je realizácia dopravno-sociologických prieskumov v záujmovom území. Na Slovensku ide o územie Bratislavského a Trnavského kraja a v Rakúsku o územie spolkových krajín Dolné Rakúsko, Burgenland a mesto Viedeň. Po spracovaní získaných údajov budú výsledky zisťovania použité na aktualizáciu dopravného modelu celého regiónu v gescii technických univerzít. Všetky údaje z prieskumov a výstupy modelu sa stanú podkladom pre zefektívnenie dopravného plánovania, dopravné prognózy a analýzy pre veľké dopravné stavby, optimalizáciu systému hromadnej dopravy a pod. Budú tak použité napríklad pri tvorbe Územného generelu dopravy mesta Bratislavy, Pláne dopravnej obsluhy Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) a tiež pri príprave významných projektov Operačného programu Doprava v nasledujúcom programovacom období eurofondov.


Martin Kóňa
Hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421 918 825 059

mail: martin.kona@mindop.sk

Prajete si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte dopravy? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter


späť

na začiatoktlačiť