Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

S Bruselom vyjednávame aj o podpore rozvoja ciest II. a III. triedy

16.10.2013

Bratislava (16. októbra 2013) – Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR plne podporuje ambíciu samosprávnych krajov získať v budúcom programovom období eurofondové zdroje aj na modernizáciu ciest II. a III. triedy.  Vyjednávania s Európskou úniou o novom finančnom rámci na roky 2014 – 2020 naznačujú možnosť využitia fondov EÚ na cestné komunikácie, ktoré privádzajú regionálnu dopravu na nadradenú sieť TEN-T.

Rozvoj ciest II. a III. triedy by mohol byť od roku 2014 súčasťou Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Nevyhnutnou podmienkou EK (tzv. ex ante kondicionalitou) na súhlas s finančnou podporou v tejto oblasti je vypracovanie analytického a strategického dokumentu v oblasti rozvoja regionálnej cestnej siete. Pod vedením ministerstva dopravy bola preto vypracovaná Stratégia rozvoja a údržby ciest II. a III. triedy, ktorá bola začiatkom októbra prezentovaná zástupcom EK.
„Domnievame sa, že investície do ciest II. a III. triedy sú v súlade s investičnými prioritami Európskej únie, najmä so zlepšením regionálnej mobility prostredníctvom prepojenia sekundárnych a terciárnych uzlov s TEN-T sieťou. Veríme, že Brusel prijme naše argumenty o potrebe zlepšenia dopravnej obslužnosti regiónov a ich sídiel, ktorá priamo prispieva k zvyšovaniu ekonomickej výkonnosti a konkurencieschopnosti slovenských regiónov,“ povedal minister dopravy Ján Počiatek.
Kvalita ciest II. a III. triedy bezprostredne vplýva aj na úroveň služieb verejnej osobnej dopravy (prímestskej a mestskej autobusovej dopravy), ktorá mnohokrát predstavuje pre viaceré skupiny obyvateľstva jedinú alternatívu prepravy pri dochádzke do zamestnania, škôl, úradov, zdravotníckych zariadení atď. V podmienkach SR predstavujú cesty II. a III. triedy významnú súčasť cestnej siete, pričom zabezpečujú až tretinu dopravných výkonov. 
Bez možnosti čerpať finančné prostriedky z fondov EÚ sa bude situácia v oblasti stavebno-technického stavu regionálnych ciest zhoršovať s predpokladom rozsiahleho nárastu podielu ciest v nevyhovujúcom a havarijnom stave v najbližších rokoch.


Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
t.č.: + 421  918 825 059
mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť