Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Bratislavčania a Trnavčania sa môžu vyjadriť k budúcnosti dopravy vo svojom kraji

04.11.2013

Bratislava (4. novembra 2013) – Ešte mesiac môžu obyvatelia Trnavského a Bratislavského kraja využiť jedinečnú možnosť ovplyvniť dopravu vo svojom regióne. Tisícky domácností sa môžu zapojiť do ťažiskového prieskumu v rámci rakúsko-slovenského projektu BRAWISIMO.

Prieskum podrobne mapuje dopravné zvyklosti a potreby respondentov, ktorí vypĺňajú dotazníky o cestovaní celej domácnosti. „Anketári už navštívili takmer 5-tisíc domácností na západe Slovenska, pričom oslovia ešte takmer 7-tisíc. Svojimi odpoveďami môžu tieto domácnosti prispieť k skvalitneniu dopravy vo svojom regióne,“ povedal hovorca ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Martin Kóňa. „Len vtedy, keď vieme odkiaľ, kam, kedy a prečo ľudia cestujú, môžeme totiž cielene zlepšovať ponuku dopravy a reagovať tak na skutočné potreby ľudí,“ dodal.
Výsledky prieskumu sa dajú využiť na zlepšenie efektívnosti súčasného dopravného systému, napríklad pri úpravách cestovných poriadkov či optimalizácii dopravy v rámci integrovanej dopravy. Zároveň budú podkladom pri príprave investícií do cestnej a železničnej dopravy. „Prieskum nám pomôže preukázať efektívnosť jednotlivých investícií do dopravnej infraštruktúry, čo je kľúčové pri získavaní zdrojov z eurofondov,“ vysvetlil M. Kóňa.

Prieskum, ktorý prebieha od septembra do polovice decembra, realizuje viac ako dvadsiatka školených anketárov Štatistického úradu SR. Ide o štandardizovaný anonymný prieskum bežný v západnej Európe, ktorý sa realizuje paralelne aj v Rakúsku podľa spoločnej metodiky a s obsahovo identickými otázkami. „Každý opytovateľ má pri sebe preukaz vystavený na svoje meno, ktorý ho oprávňuje vykonávať prieskum. Na požiadanie ukáže aj svoj občiansky preukaz, aby  si respondenti mohli overiť jeho totožnosť,“ vysvetľuje hovorca Štatistického úradu Marián Jánošík. A uistil respondentov, že nemusia mať žiadne obavy odpovedať anketárom.
Ku koncu novembra bolo pracovníkmi Štatistického úradu oslovených zhruba 4 800 domácností, pričom dotazníky odovzdalo zhruba 2500 z nich. Spoluprácu zatiaľ odmietlo 1800 domácností. Oslovených bude celkovo viac ako 11 750 domácností, pričom sa počíta s návratnosťou dotazníkov na úrovni najmenej 50 percent.

O projekte BRAWISIMO:
Projekt „Región BRAtislava WIen: ŠtúdIe MObilitného správania“ je realizovaný v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007 – 2013. Partnermi projektu sú: Spolkové ministerstvo dopravy, inovácií a technológií Rakúskej republiky (vedúci partner projektu), Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (hlavný slovenský partner projektu), Univerzita prírodných zdrojov a aplikovaných prírodných vied vo Viedni, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita vo Viedni a Štatistický úrad Slovenskej republiky.
Dopravno-sociologické zisťovanie mobility obyvateľstva sa na Slovensku vykonáva na území Bratislavského a Trnavského kraja. V Rakúsku ide o „zahustenie“ vzorky respondentov celonárodného prieskumu na území spolkových krajín Dolné Rakúsko, Burgenland a mesto Viedeň. Po spracovaní získaných údajov budú výsledky zisťovania použité na aktualizáciu dopravného modelu celého regiónu v gescii technických univerzít. Všetky údaje z prieskumov a výstupy modelu sa stanú podkladom na zefektívnenie dopravného plánovania, dopravné prognózy a analýzy pre veľké dopravné stavby, optimalizáciu systému hromadnej dopravy a pod. Budú tak použité napríklad pri tvorbe Územného generelu dopravy mesta Bratislavy, Pláne dopravnej obsluhy Bratislavskej integrovanej dopravy (BID) a tiež pri príprave významných projektov Operačného programu Doprava v nasledujúcom programovacom období eurofondov.


Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421  918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk

Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť