Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

F. Palko: Aj skúsenosti Slovenska prispeli k prijatiu Ženevskej charty o bývaní

16.10.2014

Bratislava (16. októbra 2014) – Výbor pre bývanie a pozemkový manažment Európskej hospodárskej komisie OSN (EHK OSN) za aktívnej účasti predstaviteľov Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR (MDVRR SR) schválil  text Ženevskej charty OSN o udržateľnom bývaní. Obsahuje ciele, princípy aj kľúčové opatrenia v oblasti bývania.

„Slovensko sa na príprave a rokovaniach o konečnej podobe textu charty veľmi aktívne podieľalo, predsedalo rokovaniu, ktoré chartu prijalo, a malo v tomto procese príležitosť prezentovať vlastné skúsenosti pri tvorbe bytovej politiky a jej nástrojov v transformačnom období,“ povedal štátny tajomník MDVRR SR František Palko, ktorý podporil vypracovanie charty počas konferencie ministrov v októbri 2013.
„Je pochopiteľné, že v dôsledku ekonomickej krízy a rastúceho dôrazu na energetickú úspornosť a sociálnu inklúziu sa otázkam dostupnosti a kvality bývania dostáva viac pozornosti aj v rámci medzinárodnej spolupráce,“ dodal F. Palko. Prijaté princípy Ženevskej charty sa prejavia aj v pripravovanej Koncepcii štátnej bytovej politiky do roku 2020, ktorú MDVRR SR predloží na rokovanie vlády koncom aktuálneho kalendárneho roka.

Text Ženevskej charty OSN o udržateľnom bývaní zahŕňa štyri kľúčové princípy určujúce rámec udržateľného rozvoja bývania: ochranu životného prostredia, ekonomickú efektivitu, sociálnu inklúziu a participáciu a kultúrnu primeranosť. Charta odkazuje na špecifickú situáciu v jednotlivých štátoch regiónu EHK OSN, zdôrazňuje význam národných politík a programov podporujúcich zlepšovanie životných podmienok, najmä znevýhodnených a ohrozených skupín obyvateľov. Charta tiež apeluje na využívanie medzinárodných porovnateľných dát a ich zdieľanie medzi členskými štátmi.
Ženevská charta OSN o udržateľnom bývaní predstavuje dokument, ktorý bude podkladom diskusií o bývaní a rozvoji miest v 56 štátoch regiónu EHK OSN. Diskusie prebehnú v roku 2016 na celosvetovej konferencii OSN Habitat III. Text charty bol dlho a podrobne prerokovávaný, pričom sa okrem zástupcov členských štátov zúčastnili na negociáciách aj zástupcovia mnohých medzinárodných mimovládnych organizácií. Charta vychádza zo Stratégie pre udržateľné bývanie, ktorú pre obdobie 2014 – 2020 schválili na svojom stretnutí ministri regiónu EHK OSN v októbri 2013 a je inšpiráciou pre ostatné regionálne komisie OSN v ich prípravnom procese pre konferenciu Habitat III.

EHK OSN (United Nations Economic Commission for Europe – UNECE) je jednou z piatich regionálnych komisií OSN. Bola založená v roku 1947, má sídlo v Ženeve a združuje celkom 56 členských štátov – ide o štáty celej Európy (vrátane všetkých 28 krajín EÚ), postsovietske štáty, USA, Kanadu a Izrael. Hlavným cieľom činnosti EHK je podpora ekonomického rozvoja v regióne, zdieľanie skúseností v oblasti udržateľného rozvoja a hospodárskej prosperity, politický dialóg a aj výmena skúseností a informácií vrátane zapojenia mimovládnych partnerov.
EHK OSN má osem sektorovo zameraných pracovných orgánov. Jedným z nich je Výbor pre bývanie a pozemkový manažment (Comittee on Housing and Land Management), ktorého zvolenou predsedníčkou je v súčasnosti delegátka SR – generálna riaditeľka sekcie bytovej politiky a mestského rozvoja Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Elena Szolgayová.

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


 


späť

na začiatoktlačiť