Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Jednotný informačný systém v cestnej doprave bude financovaný z eurofondov

17.12.2014

Bratislava (17. december 2014) – Upozornenie na končiaci sa termín platnosti technickej kontroly alebo emisnej kontroly, zjednodušenie administratívy pre profesionálnych vodičov a dopravcov alebo skvalitnenie služieb autoškôl. To je iba pár príkladov, ktoré bude občanom Slovenska poskytovať nový Jednotný informačný systém v cestnej doprave (JISCD-ESD). Jeho financovanie bude prebiehať prostredníctvom operačného programu informatizácia spoločnosti.

V súčasnosti je na úseku cestnej dopravy množstvo procesov a služieb, ktoré nie sú digitalizované. Občania a podnikateľské subjekty nemajú možnosť využívať moderné spôsoby elektronickej komunikácie s orgánmi verejnej správy, nemôžu elektronicky podávať žiadosti ani posielať rôzne vyžadované hlásenia a výkazy. Z tohto dôvodu je vybavovanie agendy v tejto oblasti značne časovo a finančne neefektívne a neprispieva k spokojnosti občanov a podnikateľov. „Tento systém bude mať značný prínos pre občanov aj pre podnikateľské subjekty, ktorým uľahčí komunikáciu s orgánmi verejnej správy na úseku dopravy,“ povedal štátny tajomník ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Viktor Stromček.

Zavedenie JISCD-ESD má umožniť využitie informačných a komunikačných technológií na zabezpečenie elektronizácie verejnej správy a rozvoj elektronických služieb v oblasti cestnej dopravy. Hlavnou požiadavkou rezortu dopravy je integrovať a optimalizovať existujúce čiastkové elektronické riešenia v oblasti cestnej dopravy a vytvorenie jednotného informačného systému. JISCD-ESD tak vytvorí jednotný prístupový bod pre všetky zainteresované subjekty v cestnej doprave a občanom a podnikateľom zabezpečí efektný a efektívny spôsob vybavovania potrebných záležitostí vo vzťahu k dopravným správnym orgánom.

Prostredníctvom projektu bude vybudovaný komplexný informačný systém, ktorý zabezpečí efektívne riadenie, evidenciu a kontrolu výkonu štátnej správy na úseku dopravy, konkrétne na úseku správy technických služieb, na úseku získavania odborných spôsobilostí v cestnej doprave a na úseku správy autoškôl. Projekt obsahuje nasledovné funkčné celky:

• Integrované technické služby – časť systému pre oblasť služieb súvisiacich so správou technických údajov o vozidlách a s technickými službami zabezpečujúcimi technické a emisné kontroly, ktorý má zabezpečovať efektívnu komunikáciu medzi zúčastnenými subjektmi, skvalitniť, zefektívniť a zjednodušiť všetky potrebné procesy a dať orgánom štátnej správy nástroj na efektívnu kontrolu týchto služieb.
• Digitálne školiace stredisko - časť systému na správu a schvaľovanie školiacich materiálov, jednak pre organizácie poverené odbornou prípravou a tiež pre jednotlivcov ktorí potrebujú získať odbornú spôsobilosť v cestnej doprave. Systém má  zaisťovať ucelený proces vzdelávania a preskúšavania hlavne odborne spôsobilých osôb v cestnej doprave-vedúcich dopráv a inštruktorov autoškôl, ale aj ostatných osôb prostredníctvom integrovaných informačných systémov jednotlivých zodpovedných registrovaných organizácií. Systém má tiež zabezpečiť prehľadnú evidenciu odborných spôsobilostí, či už pre účely kontroly zo strany dopravných správnych orgánov alebo pre iné štatistické účely ktoré sú nevyhnutným predpokladom zlepšovania sa a modernizácie výkonu štátnej správy.
• Správa autoškôl - vytvorenie jednotného prístupového bodu a elektronizáciu procesov pre všetky zainteresované subjekty, ktorými sú dopravné správne orgány, autoškoly, lektori autoškôl, žiadatelia o výcvik v autoškole a ďalšie subjekty.

Financovanie projektu:
Celkové oprávnené výdavky:  25 979 999,98 €
Prostriedky EÚ a ŠR SR v pomere: EÚ 75,31%, ŠR 13,29 %,

Názov projektu:
Jednotný informačný systém v doprave – Elektronické služby v doprave (JISCD-ESD)

Operačný program:
Operačný program informatizácia spoločnosti (OPIS)
Prioritná os. č. 1 – Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb
Opatrenie č. 1. 1 - Elektronizácia verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na centrálnej úrovni
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Miesto realizácie projektu: Celé územie SR
Investor (prijímateľ NFP): Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Začiatok realizácie: Máj 2014
Predpokladaný termín ukončenia realizácie: September 2015,

 

Martin Kóňa
hovorca Ministerstva dopravy,
výstavby a regionálneho rozvoja SR

Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava
tel. číslo: + 421 918 825 059
e-mail: martin.kona@mindop.sk
Želáte si byť informovaní o aktuálnom dianí v rezorte? Sledujte nás na sociálnych sieťach Facebook a Twitter.


späť

na začiatoktlačiť