Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Zo zasadnutia Rady TTE pre telekomunikácie

27.05.2016

Dňa 26. mája 2016 sa uskutočnilo zasadnutie Rady TTE pre telekomunikácie, na ktorom bolo schválené všeobecné smerovanie k návrhu rozhodnutia EP a Rady o používaní frekvenčného pásma 470 – 790 MHz v Únii. KOM (G. Oettinger) tento pokrok v rokovaniach na úrovni Rady počas NL PRES uvítala a vyjadrila presvedčenie, že sa SK PRES podarí uzavrieť tento návrh ešte v 1. čítaní. G. Oettinger v tejto súvislosti uviedol, že návrh predstavuje právny a technický základ na vybudovanie digitálnej infraštruktúry potrebnej pre Európu vo svetle rýchleho rozvoja a používania nových technológií.

Ďalším bodom rokovania Rady bola diskusia o smerovaní k regulačnému rámcu pre elektronické komunikačné siete a služby. Ministri jednotlivých ČŠ vyjadrili svoje názory na to, ako po novom upraviť režim prístupu k pevným sieťam, správy frekvenčného spektra, ako aj nových pravidiel pre regulované subjekty vo svetle pôsobenia nových hráčov na trhu (tzv. OTTs). Celkovo sa ČŠ zhodli na tom, že nový regulačný rámec by mal poskytnúť podmienky na spoľahlivú, vysokokapacitnú a finančne dostupnú konektivitu. Diskusia predstavuje dôležitý zdroj informácií pre KOM, ktorá v súčasnosti pripravuje revíziu existujúceho regulačného rámca pre elektronické komunikačné siete a služby.

V ďalšej časti rokovania Rady informovalo NL PRES prijatí Návrhu smernice EP a Rady o prístupnosti webových lokalít orgánov verejného sektora (prvé čítanie) a implementácii Návrhu smernice EP a Rady o opatreniach na zaistenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sieťových a informačných systémov v celej Únii (prvé čítanie).

KOM následne informovala o vývoji v oblasti správy internetu a na záver si ČŠ vypočuli informáciu slovenskej delegácie o pracovnom programe nadchádzajúceho predsedníctva, ktorú prezentoval minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Roman Brecely.


späť

na začiatoktlačiť