Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Aktuality

Luxembursko: Rada ministrov pre dopravu

07.06.2016

Luxemburg (7. júna 2016) Dňa 7.6.2016 sa konala v Luxemburgu Rada TTE pre dopravu. Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja  Roman Brecely prezentoval priority nadchádzajúceho SK PRES v leteckej, námornej a vnútrozemskej vodnej doprave.

Rada začala diskusiou k NOx emisiám  z dieslových vozidiel, kde viacerí ministri vyslovili požiadavku na revíziu nariadenia Euro 5/6 s cieľom spresniť ustanovenia ohľadom rušiaceho zariadenia, ktoré výrazne skresľovalo výsledky merania testov NOx. Komisárka E. Bienkowska sa vyjadrila, že v krátkodobom horizonte je vhodné nájsť riešenie na technickej úrovni  prostredníctvom usmernenia na uplatňovanie pravidiel v praxi. Rada následne prijala všeobecný prístup k smernici o vzájomnom uznávaní kvalifikácií vo vnútrozemskej vodnej doprave. Návrh prispeje k zefektívneniu využívania vnútrozemských vodných ciest v EÚ a zvýšeniu mobility pracovníkov v tomto odvetví. SK PRES k návrhu zaháji trialógy s Európskym parlamentnom. V doobedňajšej diskusii rezonovala téma sociálnych otázok v cestnej doprave, v rámci ktorej mnohé krajiny podporili predložený spoločný návrh V4+MT, SI, LV, LT, EE, BG, RO  na prevenciu diskriminačných národných opatrení. Poľsko v rámci AOB reagovalo na nemeckú a francúzsku legislatívu o minimálnej mzde, ktorá zavádza administratívne prekážky rozvoja vnútorného trhu v EÚ. K Poľským a signatárom sa počas diskusie pridali aj Estónsko a ďalší.

Väčšina členských sttátov apelovala na Európsku komisiu, aby bezodkladne vyjasnila interpretáciu a implementáciu existujúcich pravidiel pre zastavenie fragmentácie trhu cestnej dopravy.  Francúzsko a Nemecko vo svojej obhajobe poukázali na nutnosť dodržiavania legislatívy a zabránenie nekalým praktikám zamestnávateľov.  Informácia bola poskytnutá k projektu Galileo, ktorý v záujme podpory európskeho priemyslu predovšetkým v oblasti vývoja aplikácií a služieb podporil aj minister Brecely. Napriek predchádzajúcim komplikovaným rokovaniam na pracovnej úrovni schválili ministri mandáty pre Európsku komisiu na začatie negociácií k leteckým dohodám s krajinami ASEAN, Turecko, Katar a SAE. Ministri zdôraznili pozitívny dopad dohôd na konektivitu odľahlých regiónov EÚ a zhodli sa na potrebe uzavrieť  liberálne dohody. K príprave Valného zhromaždenia ICAO ministri akcentovali potrebu získať dostatočne silný a zároveň flexibilný mandát na negociácie a nutnosť vystupovania EÚ ako celku.  


späť

na začiatoktlačiť