Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Dôležitý oznam
  Kompetencie sekcie vodnej dopravy (.pdf, 144 kB)
  Kontakty na SVD (pdf, 242 kB)
  Vnútrozemská vodná doprava
    Koncepcie
    Právne predpisy
    Medzinárodná a bilaterálna právna základňa
      Zoznam predpisov
      Európska dohoda o hlavných vnútrozemských vodných cestách medzinárodného významu (AGN)
      Európska dohoda o medzinárodnej preprave nebezpečného tovaru po vnútrozemských vodných cestách (ADN)
      Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 231/2008 Z. z. – Budapeštiansky dohovor o Zmluve o preprave tovaru po vnútrozemskej vodnej ceste (CMNI)
      Dohovor 241/1949 Zb. o režime plavby na Dunaji
      Administratívne dohody o uznávaní niektorých slovenských dokladov Rýnskou komisiou
        Administratívna mnohostranná dohoda s Rýnskou komisiou o uznávaní služobných lodníckych knižiek platná od 1.7.2011
          Administratívna dohoda o vzájomnom uznávaní služobných lodníckych knižiek - SVK - neautorizovaný preklad
          Administratívna dohoda o vzájomnom uznávaní služobných lodníckych knižiek - ENG
          Administratívna dohoda o vzájomnom uznávaní služobných lodníckych knižiek - DE
          Administratívna dohoda o vzájomnom uznávaní služobných lodníckych knižiek - FR
          Administratívna dohoda o vzájomnom uznávaní služobných lodníckych knižiek - NL
        Administratívna dohoda o spolupráci medzi MDVRR SR a Rýnskou komisiou v oblasti uznávania preukazov odbornej spôsobilosti vodcu plavidla a radarového navigátora
      INFORMÁCIA ako postupovať pri získaní rýnskeho preukazu vodcu plavidla
  Licenčná politika vnútrozemskej vodnej dopravy
  Námorná plavba
  Užitočné linky na web-stránky
na začiatoktlačiť