Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Žiadosť o povolenie výnimky

Žiadosť prevádzkovateľa vozidla o povolenie výnimky musí obsahovať:

 1. identifikačné údaje o žiadateľovi, a to
  1. ak ide o fyzickú osobu, meno a priezvisko, dátum a miesto narodenia, adresu trvalého pobytu a podpis,
  2. ak ide o právnickú osobu, názov a adresu alebo obchodné meno a sídlo, identifikačné číslo (IČO), meno a priezvisko osoby alebo osôb, ktoré sú jeho štatutárnym orgánom, podpis štatutárneho orgánu a odtlačok pečiatky,
 2. identifikačné údaje o vozidle, a to
  1. značku, obchodný názov, typ (jeho variant alebo verziu variantu typu), druh a kategóriu vozidla, obchodné meno výrobcu,
  2. identifikačné číslo vozidla VIN,
  3. evidenčné číslo vozidla alebo osobitné evidenčné číslo vozidla,
 3. originál protokolu o technickej kontrole vozidla (ak vozidlo takejto kontrole podlieha) nie starší ako 15 dní s vyznačenou chybou, na ktorú sa žiada výnimka (predkladá sa v prípade evidovaného vozidla, to platí i pre vozidlá evidované mimo územia SR),
 4. originál odborného posudku o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní,
 5. odôvodnenie žiadosti,
 6. fotokópiu osvedčenia o evidencii (technického preukazu); v prípade zahraničného osvedčenia o evidencii predkladá sa aj úradne osvedčený preklad do štátneho jazyka, 
 7. správny poplatok 20,- eur podľa položky 73 písm. c) sadzobníka správnych poplatkov, ktorý je prílohou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkov v znení neskorších predpisov; spôsob úhrady správneho poplatku nájdete TU,
 8. v prípade žiadosti o povolenie výnimky z dôvodu chýbajúceho, nečitateľného, skorodovaného alebo inak poškodeného výrobného štítku vozidla je potrebné k žiadosti doložiť aj písomné potvrdenie od výrobcu vozidla alebo jeho zástupcu v Slovenskej republike, že nie je možné vyrobiť (dodať) duplikát výrobného štítku vozidla, resp. že vozidlo bolo vyrobené pre zahraničný trh bez výrobného štítku.

 

Žiadosť sa podáva písomne na Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, štátny dopravný úrad, Námestie slobody č. 6, P.O.Box č. 100, 810 05 Bratislava. 

 

Vzor žiadosti o povolenie výnimky (.pdf, 145 kB)

  

 

na začiatoktlačiť