Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Útvar vedúceho hygienika rezortu:

Pôsobí ako orgán verejného zdravotníctva v rozsahu svojej pôsobnosti v súlade so zákonom č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 355/2007 Z.z.“) na úseku železničnej, leteckej, cestnej a vodnej dopravy a na úseku pôšt a telekomunikácií pre územie celej Slovenskej republiky.

Jeho základným účelom je napĺňať podmienky verejného zdravia, prevencie ochorení ľudí, realizovanie opatrení orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva v podmienkach rezortu.

Právomoci a kompetencie:

 • vykonáva štátnu správu na úseku ochrany, podpory a rozvoja verejného zdravia v pôsobnosti ministerstva v rozsahu určenom v zákone č.355/2007 Z.z. v zariadeniach a organizáciách spadajúcich do pôsobnosti rezortu ako aj právnických a fyzických osôb, ktoré v nich vykonávajú podnikateľskú činnosť;
 • spolupracuje s ministerstvom zdravotníctva pri riešení významných programov verejného zdravotníctva, pri vypracúvaní návrhov zásadných smerov, priorít a podmienok výkonu politiky verejného zdravia,
 • realizuje opatrenia orgánu štátnej správy v oblasti verejného zdravotníctva pri mimoriadnych udalostiach,
 • zabezpečuje výkon štátneho zdravotného dozoru;
 • plní úlohy na úseku prevencie ochorení a iných porúch zdravia
 • zriaďuje komisie na preskúšanie odbornej spôsobilosti a vydáva osvedčenia o odbornej spôsobilosti na epidemiologicky závažné činnosti, na činnosti vedúce k ožiareniu a na prácu s veľmi jedovatými látkami a prípravkami a s jedovatými látkami a prípravkami;
 • vydáva povolenia na činnosti vedúce k ožiareniu a povolenia na činnosti dôležité z hľadiska radiačnej ochrany;
 • rozhoduje návrhoch na zaradenie pracovných činností do kategórie rizikových prác;
 • vykonáva monitoring vzťahov determinantov zdravia a verejného zdravia;
 • vykonáva objektivizáciu zložiek životného a pracovného prostredia;
 • ukladá sankcie za porušenie povinností na úseku verejného zdravotníctva;
 • rieši podnety a sťažnosti;
 • plní ďalšie úlohy súvisiace s ochranou verejného zdravia ľudí ustanovené inými právnymi predpismi.

Útvar je v priamej riadiacej pôsobnosti vedúceho služobného úradu. Útvar riadi a za jeho činnosť zodpovedá vedúci hygienik rezortu.

na začiatoktlačiť