Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať
           
  Fondy EÚ 2007 - 2013
  Fondy EÚ 2014 – 2020
  Územnoplánovacia dokumentácia
    Územný generel dopravy - Bratislavský samosprávny kraj (.zip) (48MB) (26.9.2012)
    Zmeny a doplnky 1/2012 ÚPN Bernolákovo
    Územný plán obce Pata
    Zmeny ÚPN Rovinka 2012 (.pdf)
    ÚPNO Dežerice
    Návrh Územného plánu VÚC Trenčianskeho samosprávneho kraja Zmeny a doplnky č.2 (ÚPN VÚC TSK ZaD č. 2)
    Návrh Zmien a doplnkov č. 4 k Územnému plánu mesta Sliač
    Návrh Zadania ÚPN R-BSK
    ÚPN-O Dežerice
    DIŠ Ružinovská - Letisko - Tomášikova
    Návrh ÚPN Žilina (12.5.2010)
    Štandardy minimálnej vybavenosti obcí
    Doplnok č. 1 k ÚPN SÚ Trenčianska Turná
    KURS 2001
    ÚPN VÚC Trenčín
    ÚPN VÚC Košice
    ÚPN VÚC Banská Bystrica
    UŠ slovensko-českého prihraničného územia
    ZaD č.2 ÚPN VÚC Nitrianskeho kraja
    ÚPN hl.mesta SR Bratislavy
    Zadanie pre ÚPN zóny centra mesta Myjava
    ÚPN obcí Klčov, Nemešany, Baldovce, Bugľovce a Jablonov
    Zadanie pre spracovanie územnej prognózy regiónu Prešov
    ÚPN mesta Levice ZaD č. 3
    ÚPN obce Hliník nad Hronom
    ÚPN obce Nitrica
    ÚPN obce Podolie
    ÚPN obce Rabčice
    Zadanie pre ÚPN obcí Porostov a Kristy
    ÚPN obce Cerová
    ÚPN obce Gánovce
    ÚPN mesta Prievidza ZaD 10
    ÚPN obce Chľaba (75MB,.zip)
    Zadanie ÚPN mesta Ilava
    ÚPN obce Rybany
    ÚP Trenčianske Jastrabie
    ÚPN hl. mesta SR Bratislavy ZaD 01 2008
    ÚPN Dolné Kočkovce (117 MB)
    ÚPN obce Sebedražie (.zip) (23MB)
    UŠ lokality Vlčie hrdlo mestskej časti Bratislava – Ružinov (81 MB, .zip)
    ÚP obce Chrenovec - Brusno (návrh)
  Všeobecné zásady funkčného usporiadania územia
  Mapy
  Verejné prerokovanie Operačného programu Integrované infraštruktúra
na začiatoktlačiť