Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
vyhľadať

8.  Môžem splnomocniť iné osoby aby za mňa preberali poštové zásielky?

 

     Adresát môže splnomocniť ktorúkoľvek plnoletú osobu aby za neho prijímala jemu adresované zásielky. Splnomocnenie musí byť vyhotovené na tlačive pošty  alebo overené oprávneným orgánom (napr. notár, súd). Ak chce adresát aby mu splnomocnenec preberal aj zásielky určené do vlastných rúk, toto musí byť v splnomocnení osobitne uvedené.

     Splnomocnenie overené oprávneným orgánom musí byť vystavené v slovenskom jazyku, v zahraničí musí byť overené zastupiteľským úradom SR. Výnimku tvoria splnomocnenia overené v Českej republike, v rámci ktorých je splnomocnenie vystavené v českom alebo slovenskom jazyku a overené oprávneným orgánom na vykonávanie takýchto činností. V splnomocnení musí byť osobitne uvedené, či sa splnomocnenie vzťahuje aj na preberanie zásielok so službou Do vlastných rúk.  Ak je splnomocnenie pre splnomocniteľa vystavené na zastupovanie vo všetkých právnych úkonoch, tak takéto splnomocnenie platí aj na preberanie poštových zásielok, vrátane určených do vlastných rúk. Na základe splnomocnenia vydaného na pošte alebo overeného oprávneným orgánom SR pošta na požiadanie vydá splnomocniteľovi preukaz splnomocnenca za sadzbu podľa Tarify (85,-Sk zaliaty vo fólii, 55,-Sk bez fólie).

(§ 30 ods. 1 písm. a) a b) zákona  č. 507/2001 Z. z. o poštových službách v znení neskorších predpisov)

(čl. 42 Poštových podmienok).

na začiatoktlačiť