Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Voľné štátnozamestnanecké miesta sa obsadzujú výberovým konaním a výberom podľa § 22 a 23 zákona č. 400/2009 Z. z. o štátnej službe a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Postup prihlásenia je nasledovný:

 • vonkajšie výberové konanie a výber vyhlasuje MDVRR SR na svojom webovom sídle (www.mindop.sk) v časti MDVRR SR – osobný úrad – výberové konania – výber,
 • v rámci oznamu o vyhlásení vonkajšieho výberového konania (http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=16091) a výberu (http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=68841) sú uvádzané aj požadované kvalifikačné predpoklady, schopnosti, prípadne jazykové znalosti a tiež požadované doklady na zaradenie do vonkajšieho výberového konania alebo výberu,
 • žiadosti o zaradenie do vonkajšieho výberového konania alebo výberu spolu s požadovanými dokladmi je potrebné doručiť písomne alebo elektronickými prostriedkami na adresu ou@mindop.sk. Ak uchádzač podal žiadosť elektronickými prostriedkami, je povinný doručiť ju aj písomne, najneskôr v deň uskutočnenia vonkajšieho výberového konania alebo výberu pred začiatkom vonkajšieho výberového konania alebo výberu,
 • pri zasielaní súborov v prílohe mailu je potrebné dodržiavať nasledujúce štandardy v súlade s výnosom o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy:
  1. pre textové súbory -  formát Rich Text Format (.rtf),  Hypertext   Markup   Language   (.html, .htm) podľa World Wide Web Consortium (W3C), Portable Document Format (.pdf) mini­málne vo verzii 1.3 a maximálne vo ver­zii 1.5, Open Document Format (.odt) vo verzii 1.0, Text Format (.txt) v kódovaní UTF-8,
  2. pre grafické súbory - formát Graphics Interchange Format (.gif), Portable Network Graphics (.png), Joint Photographic Experts Group (.jpg, .jpeg, .jpe, .jfif, .jfi, .jif), Tagged Image File Format (.tif, .tiff),gif, jpg, png, tif,
  3. pre kompresiu súborov - formát ZIP (.zip) vo verzii 2.0 alebo samorozbaľovací ZIP vo verzii 2.0, TAR (.tar),  GZIP (.gz),  TAR kombinovaný  s GZIP (.tgz,.tar.gz),

veľkosť zasielaného emailu aj s prílohami môže byť maximálne 5 MB,

 • na každé vonkajšie výberové konanie alebo výber je uchádzač povinný prihlásiť sa osobitne a predložiť všetky požadované doklady do termínu uvedeného v inzeráte (rozhodujúci je dátum podania na poštovej pečiatke),
 • žiadosť je potrebné zaslať v stanovenom termíne spolu s požadovanými dokladmi, s uvedením čísla vonkajšieho výberového konania alebo výberu na obálke a v žiadosti. Pri zasielaní žiadosti elektronickými prostriedkami je potrebné uviesť číslo výberového konania alebo výberu v predmete e- mailu.
na začiatoktlačiť