Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Technická služba kontroly originality vozidiel

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je povinná

  1. overovať plnenie podmienok ustanovených na udelenie oprávnenia na vykonávanie kontrol originality vozidiel a o výsledku overenia spracovať správu; vykonať nové overenie plnenia podmienok na základe rozhodnutia okresného úradu a o jeho výsledku spracovať správu,
  2. zabezpečovať spracovanie návrhov metodík kontrol originality vozidiel,
  3. overovať vhodnosť meradiel a prístrojov na základe ich technických parametrov a charakteru použitia pri kontrolách originality vozidiel a predkladať ich ministerstvu na schválenie vhodnosti,
  4. zabezpečovať základné školenia a doškoľovacie kurzy podmieňujúce vykonávanie kontrol originality vozidiel,
  5. spravovať údaje o výsledkoch kontrol originality vozidiel v informačnom systéme kontrol originality vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou a tieto poskytovať oprávneným osobám v rozsahu ustanovenom všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona; poverená technická služba kontroly originality môže uverejňovať na svojom webovom sídle alebo poskytovať tretím osobám v elektronickej forme so súhlasom ministerstva údaje o výsledkoch kontroly originality vozidiel, skutočnostiach zistených pri kontrolách originality vozidiel, vyhodnotení identifikátorov vozidiel a o záveroch ich spôsobilosti, dočasnej spôsobilosti alebo nespôsobilosti na premávku na pozemných komunikáciách,
  6. používať informačný systém kontrol originality vozidiel s programovým vybavením schváleným ministerstvom,
  7. zabezpečovať s celoštátnou pôsobnosťou
   1. výrobu, uskladnenie, predaj a distribúciu tlačív odborných posudkov o kontrole originality vozidla a kontrolných nálepiek, ktoré majú charakter ceniny, podľa špecifikácie a charakteristických vlastností ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona; vzorové výtlačky tlačív odborných posudkov a kontrolných nálepiek je povinná pred začatím výroby predložiť ministerstvu na schválenie,
   2. výrobu, predaj a distribúciu pečiatok používaných pri kontrolách originality podľa špecifikácie ustanovenej vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   3. inventarizáciu a škartáciu tlačív odborných posudkov, kontrolných nálepiek a pečiatok uvedených v prvom a druhom bode spôsobom a v lehotách ustanovených vo všeobecne záväznom právnom predpise vydanom na vykonanie tohto zákona,
   4. viesť evidenciu o vyrobených a predaných tlačivách odborných posudkov, kontrolných nálepkách a pečiatkach uvedených v prvom a druhom bode v informačnom systéme spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona a v prípade ich zničenia, poškodenia, straty alebo odcudzenia postupovať spôsobom ustanoveným všeobecne záväzným právnym predpisom vydaným na vykonanie tohto zákona;
  8. viesť zoznam pracovísk kontrol originality, zoznam osôb oprávnených vykonávať kontroly originality vozidiel a zoznam odborne spôsobilých osôb na vykonávanie kontroly originality vozidiel s celoštátnou pôsobnosťou v informačnom systéme,
  9. písomne oznámiť ministerstvu zmenu podmienok, údajov a dokladov, a to bezodkladne, najneskôr do piatich pracovných dní od vzniku zmeny.

Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je oprávnená požadovať poskytovanie informácií z informačných systémov, ktoré vedie Policajný zbor, o tom, či je vozidlo v pátraní z dôvodu jeho odcudzenia alebo či je v pátraní odcudzená tabuľka alebo tabuľky s evidenčným číslom alebo osobitným evidenčným číslom alebo či je v pátraní doklad o evidencii vozidla. Poverená technická služba kontroly originality vozidiel je oprávnená požadovať poskytnutie informácií z medzinárodného informačného systému vozidiel EUCARIS. Tieto informácie sa poskytujú v súvislosti s plnením jej úloh a úloh osôb oprávnených vykonávať kontroly originality vozidiel, a to nepretržite priamym vstupom alebo na ich vyžiadanie na dátových nosičoch údajov (v elektronickej forme), a to aj bez predchádzajúceho súhlasu osoby, ktorej sa taká informácia týka. Poverená technická služba kontroly originality je oprávnená získané informácie poskytovať osobám oprávneným vykonávať kontroly originality na účely plnenia ich povinností podľa tohto zákona.

Poverenou technickou službou kontroly originality vozidiel je spoločnosť IRIS IDENT s.r.o., Mládežnická 36/E, 974 21 Banská Bystrica, http://www.ko.sk/ .

 

 

na začiatoktlačiť