Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Zákon č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Act on construction products No 133/2013 Coll (not a verified version)

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Decree No 162/2013 Coll., establishing a list of groups of construction products and systems for assessing the parameters thereof (not a verified version)

Vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 177/2016 Z. z, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č. 162/2013 Z. z., ktorou sa ustanovuje zoznam skupín stavebných výrobkov a systémy posudzovania parametrov

Decree No 177/2016 Coll of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic amending Implementing Decree of the Ministry of Transport, Construction and Regional Development of the Slovak Republic No 162/2013 establishing lists of groups of construction products and systems for assessing the performance thereof (not a verified version)

NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) č. 305/2011 z 9. marca 2011, ktorým sa ustanovujú harmonizované podmienky uvádzania stavebných výrobkov na trh a ktorým sa zrušuje smernica Rady 89/106/EHS

REGULATION (EU) No 305/2011 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 9 March 2011laying down harmonised conditions for the marketing of construction products and repealing Council Directive 89/106/EEC

VYKONÁVACIE NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 1062/2013 z 30. októbra 2013 o formáte európskeho technického posúdenia pre stavebné výrobky

COMMISSION IMPLEMENTING REGULATION (EU) No 1062/2013 of 30 October 2013 on the format of the European Technical Assessment for construction products

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) č. 157/2014 z 30. októbra 2013 o podmienkach za ktorých možno sprístupniť  vyhlásenie o parametroch stavebných výrobkov na internetovej stránke

COMMISSION DELEGATED RAGULATION (EU) No 157/2014 of 30 October 2013 on the conditions for making a declaration of performance on construction products available on a website

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) č. 568/2014 z 18. februára 2014, ktorým sa mení príloha V k nariadeniu Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011, pokiaľ ide o posudzovanie a overovanie nemennosti parametrov stavebných výrobkov

 
 
 
 

COMMISSION DELEGATED DECISION (EU) 2015/1959 of 1 July 2015 on the applicable systems to assess and verify constancy of performance of wastewater engineering products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2016/364 z 1. júla 2015 o klasifikácii reakcie stavebných výrobkov na oheň podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2016/364 of 1 July 2015 on the classification of the reaction to fire performance of construction products pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2016/1610 zo 7. septembra 2016 o uverejnení odkazu s obmedzením na harmonizovanú normu EN 13383-1:2002 „Kameň na vodné stavby. Časť 1: Požiadavky“ v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

COMMISSION DECISION (EU) 2016/1610 of 7 September 2016 on the publication with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 13383-1:2002 ‘Armourstone: Part 1: Specifications’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/133 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14342:2013 „Drevené podlahoviny: Vlastnosti, posudzovanie zhody a označovanie“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 412kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/133 of 25 January 2017 on the maintenance with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 14342:2013 ‘Wood flooring and parquet: Characteristics, evaluation of conformity and marking’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 410kB)

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/145 z 25. januára 2017 o zachovaní odkazu na harmonizovanú normu EN 14904:2006 „Povrchy pre športové areály. Vnútorné povrchy pre viaceré druhy športov. Špecifikácia.“ v Úradnom vestníku Európskej únie s obmedzením v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 412kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/145 of 25 January 2017 on the maintenance with a restriction in the Official Journal of the European Union of the reference of harmonised standard EN 14904:2006 ‘Surfaces for sport areas — Indoor surfaces for multi-sports use: Specification’ in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 413kB)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/959 z 24. februára 2017 o klasifikácii parametra horizontálneho sadania a krátkodobej absorpcie vody tepelnoizolačných výrobkov zo sypanej buničiny vytváraných na stavbe podľa normy EN 15101-1 v zmysle nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 316kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/959 of 24 February 2017 on the classification of horizontal settlement and short-term water absorption performance for in situ formed loose fill cellulose (LFCI) thermal insulation products under EN 15101-1 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 402kB)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1227 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie bez skúšania lepených laminátových drevených výrobkov, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 14080, a výrobkov z konštrukčného masívneho dreva s klinovým spojom, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15497, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň, a ktorým sa mení rozhodnutie 2005/610/ES (.pdf, 317kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1227 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of glued laminated timber products covered by the harmonised standard EN 14080 and structural finger jointed solid timber products covered by the harmonised standard EN 15497 with regard to their reaction to fire and amending Decision 2005/610/EC (.pdf, 317kB)

Delegované nariadenie Komisie (EÚ) 2017/1228 z 20. marca 2017 o podmienkach klasifikácie, bez skúšania, vonkajších a vnútorných omietok na báze organických spojív, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 15824 a mált na vnútorné a vonkajšie omietky, na ktoré sa vzťahuje harmonizovaná norma EN 998-1, pokiaľ ide o ich reakciu na oheň (.pdf, 318kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1228 of 20 March 2017 on the conditions for classification, without testing, of external renders and internal plasters based on organic binders covered by the harmonised standard EN 15824 and rendering and plastering mortars covered by the harmonised standard EN 998-1 with regard to their reaction to fire (.pdf, 313kB)

DELEGOVANÉ NARIADENIE KOMISIE (EÚ) 2017/1475 z 26. januára 2017 o klasifikácii parametrov keramických škridiel z hľadiska mrazuvzdornosti v súlade s normou EN 1304 podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 312 kB)

COMMISSION DELEGATED REGULATION (EU) 2017/1475 of 26 January 2017 on the classification of frost resistance performance for clay tiles under EN 1304 pursuant to Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 311 kB)

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1995 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 13341:2005 + A1:2011 o termoplastových stabilných nádržiach na skladovanie domácich vykurovacích olejov, petroleja a dieselových palív nad zemou v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 486 kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/1995 of 6 November 2017 to maintain in the Official Journal of the European Union the reference of harmonised standard EN 13341:2005 + A1:2011 on static thermoplastic tanks for above-ground storage of domestic heating oils, kerosene and diesel fuels in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 487 kB)

ROZHODNUTIE KOMISIE (EÚ) 2017/1996 zo 6. novembra 2017, ktorým sa zachováva odkaz na harmonizovanú normu EN 12285-2:2005 o dielensky vyrábaných oceľových nádržiach v Úradnom vestníku Európskej únie v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011 (.pdf, 484 kB)

COMMISSION DECISION (EU) 2017/1996 of 6 November 2017 to maintain in the Official Journal of the European Union the reference of harmonised standard EN 12285-2:2005 on Workshop fabricated steel tanks in accordance with Regulation (EU) No 305/2011 of the European Parliament and of the Council (.pdf, 483 kB)

na začiatoktlačiť