Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.


STANOVISKO MINISTERSTVA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA SR

Za účelom zabezpečenia ochrany životného prostredia a prispenia k integrácii environmentálnych aspektov do prípravy a schvaľovania strategického dokumentu so zreteľom na podporu trvalo udržateľného rozvoja bol návrh OPII podrobený posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie. V rámci tohto procesu boli zisťované a vyhodnocované priame a nepriame vplyvy navrhovanej stratégie na životné prostredie.

Ministerstvo životného prostredia SR dňa 4. marca 2014 vydalo stanovisko č. 6869/2013 - 3.4/ml z posúdenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom, v ktorom na základe výsledku procesu posudzovania vplyvov predmetného strategického dokumentu s celoštátnym dosahom na životné prostredie podľa ustanovení zákona č. 24/2006 Z. z. a Smernice 2001/42/ES Európskeho parlamentu Rady z 27. júna 2001 odporúča schválenie strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ za predpokladu dodržania podmienok uvedených v časti VI.3. tohto stanoviska.

Na stiahnutie:

 Stanovisko_MŽP SR (.pdf, 17 MB)

 Netechnické zhrnutie procesu SEA (.pdf, 653 kB)
OZNÁMENIE O ZVEREJNENÍ NÁVRHU STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM A SPRÁVY O HODNOTENÍ STRATEGICKÉHO DOKUMENTU

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 7 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), návrh strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020“ a správu o hodnotení strategického dokumentu.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 12 ods. 2 zákona v termíne najneskôr do 21 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 19.11.2013) tejto informácie na adresu:

      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
      Sekcia Operačného programu Doprava
      Námestie slobody 6
      810 05 Bratislava

Verejné prerokovanie správy a návrhu strategického dokumentu sa uskutoční dňa

3. decembra 2013 (utorok) o 11.00 hod.

na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR, Námestie slobody 6, v zasadacej miestnosti č. 5 na 1. poschodí.

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry. Kontaktné údaje: tel.: 02 5949 4111, e-mail: info@mindop.sk.


Na stiahnutie:

Správa o hodnotení strategického dokumentu:

   Správa o hodnotení strategického dokumentu (.pdf, 2,5 MB)

   Príloha 1 - Prioritné osi (.pdf, 368 kB)

   Príloha 2 - Projekty (.pdf, 924 kB)

   Príloha 3 - Kumulatívne vplyvy (.pdf, 291 kB)

   Príloha 4 - Natura (.pdf, 520 kB)

   Mapa 1 - Železničná doprava (.jpg, 2,0 MB)

   Mapa 2 - Železničná doprava v r. 2020 (.pdf, 3,82 MB)

   Mapa 3 - Cestná doprava (.jpg, 2,0 MB)

   Mapa 4 - Cestná doprava v r. 2020 (.jpg, 2,4 MB)

   Mapa 5 - Dostupnosť diaľnic a rýchlostných ciest (.jpg, 2,3 MB)

   Správa o hodnotení strategického dokumentu (.zip, 46 MB)

 

Návrh strategického dokumentu - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020:

   Návrh Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (.pdf, 2,22 MB)

   Príloha 2 - Zoznam veľkých projektov (.pdf, 105 kB)

   Príloha 3 - Časová dostupnosť (.pdf, 1,62 MB)

   Príloha 3 - Mapa 1 - Železničná doprava (.jpg, 2,0 MB)

   Príloha 3 - Mapa 2 - Železničná doprava v r. 2020 (.pdf, 3,82 MB)

   Príloha 3 - Mapa 3 - Cestná doprava (.jpg, 2,0 MB)

   Príloha 3 - Mapa 4 - Cestná doprava v r. 2020 (.jpg, 2,4 MB)

   Príloha 3 - Mapa 5 - Dostupnosť diaľnic a rýchlostných ciest (.jpg, 2,3 MB)

   Návrh strategického dokumentu - OP Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 (.zip, 40,4 MB)

ROZSAH HODNOTENIA STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 17 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Rozsah hodnotenia strategického dokumentu s celoštátnym dosahom „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020“, určený v spolupráci s Ministerstvom životného prostredia SR a Ministerstvom financií SR podľa § 8 zákona.

Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k rozsahu hodnotenia podľa § 8 ods. 8 zákona v termíne do 10 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 18.9.2013) tejto informácie na adresu:

      Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
      Sekcia Operačného programu Doprava
      Námestie slobody 6
      810 05 Bratislava

Na stiahnutie:

   Rozsah hodnotenia (.pdf, 1,67 MB)
OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

 

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk, podľa § 6 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), Oznámenie o strategickom dokumente s celoštátnym dosahom „Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020“.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu podľa § 6 ods. 2 zákona v termíne do 15 dní odo dňa zverejnenia (dátum zverejnenia: 2. augusta 2013) tejto informácie na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR

Sekcia Operačného programu Doprava

Námestie slobody 6

810 05 Bratislava

Prílohy:

Oznamenie.pdf

 

V prípade záujmu o konzultácie, môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania dopravnej infraštruktúry. Kontaktné údaje: tel.: 02 5949 4111, e-mail: info@mindop.sk.

na začiatoktlačiť