Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Kontakty a odkazy
  Aktuality
  Dokumenty
  Právne predpisy
  Dotácie
  Metodické usmernenia, oznámenia, stanoviská, pokyny
    Metodické usmernenie vo vzťahu na preskúmanie platnosti územnoplánovacej dokumentácie (.pdf, 1,96 MB)
    Metodické usmernenie k postupu podľa § 6 ods. 8 písm. d) zákona č. 226/2011 Z.z. o poskytovaní dotácií na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie obcí (.pdf, 1,22 MB)
    Metodické usmernenie k úlohám odborne spôsobilých osôb podľa § 2a stavebného zákona (.pdf, 2,15 MB)
    Metodické usmernenie k posudzovaní návrhu zmien a doplnkov územného plánu obce podľa § 25 stavebného zákona (.pdf, 1,15 MB)
    Metodické usmernenie podľa § 17 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k procesu obstarávania a schvaľovania územného plánu obce (.pdf, 1,31 MB)
    Metodické usmernenie MDVRR SR o spracovateľoch územnoplánovacej dokumentácie a územnoplánovacích podkladov (.pdf, 1,04 MB)
    Metodické usmernenie MŽP SR a MDVRR SR k problematike posudzovania ÚPD ako strategického dokumentu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (.pdf, 2,35 MB)
    Metodické usmernenie vo veci umiestnenia a povoľovania fotovoltaických elektrární (.pdf, 111 kB)
    Oznámenie k Metodickému usmerneniu obstarávania a spracovania územného plánu obce (.pdf, 381 kB)
    Štandardy minimálnej vybavenosti obcí (.pdf, 1,95 MB)
    Metodické usmernenie vo veci postupu pri obstarávaní zmien a doplnkov ÚPD č. 00605/2013/B630-SV/77730 (.pdf, 629 kB)
    Metodické usmernenie MDVRR SR odboru územného plánovania k zabezpečeniu plnenia uznesenia vlády SR č.148/2014 z 26.3.2014 k Stratégii adaptácie SR na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy (.pdf, 3,68 MB)
    Vytvorenie podmienok pre stanovenie zásad a pravidiel územného plánovania (.pdf, 9,84 MB)
    Metodické usmernenie vo veci vyhodnocovania pripomienok k návrhu ÚPD podľa § 22 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (.pdf, 1,31 MB)
    Metodické usmernenie podľa § 17 ods.3 stavebného zákona (.pdf, 1,07 MB)
    Stanovisko Ministerstva pôdohospodárstva SR k umiestňovaniu veterných parkov na území SR (.pdf, 1,42 MB)
    Stanovisko Úradu geodézie, kartografie a katastra SR k ustanoveniu listu vlastníctva za verejnú listinu (.pdf, 1,11 MB)
    Stanovisko Úradu verejného zdravotníctva SR k určeniu ochranného pásma hospodárskych dvorov a čističiek odpadových vôd (ČOV) (.pdf, 1,54 MB)
  Odborná spôsobilosť pre obstarávanie ÚPP a ÚPD obcami a samosprávnymi krajmi
  Registračné listy ÚPD
  Medzinárodná spolupráca
na začiatoktlačiť