Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Žiadosť o dotáciu na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie

Žiadateľ predkladá:

 K žiadosti o dotáciu je potrebné priložiť nasledovné prílohy: 

- Kópiu schváleného zadania územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje, vrátane uznesenia obecného zastupiteľstva o schválení zadania. 

- Kópia stanoviska podľa §20 ods. 6 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov k zadaniu územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje.

- Kópia zmluvy medzi obcou a spracovateľom
územnoplánovacej dokumentácie, na ktorú sa žiadosť o poskytnutie dotácie vzťahuje, vrátane vyčíslenia a špecifikácie nákladov na spracovanie územnoplánovacej dokumentácie.

- Výpis z účtu obce
v banke alebo v pobočke zahraničnej banky a vyhlásenie obce o zabezpečení vlastných zdrojov na spolufinancovanie najmenej vo výške 20% oprávnených nákladov na účel dotácie podľa §2 zákona, obe nie staršie ako tri mesiace.

- Uznesenie obecného zastupiteľstva
o súhlase, nie staršie ako tri  mesiace, že proces obstarávania a schvaľovania územnoplánovacej dokumentácie potrvá najviac tri roky od uzatvorenia zmluvy o poskytnutí dotácie.

- Vyhlásenie obce
, nie staršie ako tri mesiace, že spĺňa podmienky poskytnutia dotácie podľa §4 ods. 1 písm. d) zákona.

- Vyhlásenie obce
, nie staršie ako tri mesiace, že má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom.

Potvrdenie miestne príslušného správcu dane
, nie staršie ako tri mesiace, že žiadateľ nemá daňové nedoplatky.

 Vzor žiadosti na daňový úrad

 Kontakt na daňový úrad - http://www.danovy-urad.sk/

 potvrdenie bude vydané bezplatne na základe §8a zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a  doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov 

- Potvrdenie príslušného inšpektorátu práce podľa § 7 ods. 3 písm. n) zákona č. 125/2006 Z. z. o inšpekcii práce a o zmene a doplnení zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nie staršie ako tri mesiace, alebo vyhlásenie obce, že neporušila zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania podľa zákona č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č.125/2006 Z. z.

Vzor žiadosti na inšpektorát práce

Kontakt na inšpektorát práce - http://www.safework.gov.sk/

- Potvrdenie zo Sociálnej poisťovne nie staršie ako tri mesiace, že obec nemá evidované nedoplatky poistného na sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

 Vzor žiadosti do Sociálnej poisťovne

 Kontakt: Sociálna poisťovňa - http://www.socpoist.sk/

 potvrdenie bude vydané bezplatne

- Potvrdenie z každej zdravotnej poisťovne, nie staršie ako tri mesiace, že obec nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné poistenie.

 Vzor žiadosti do zdravotnej poisťovne

 Kontakty:

 Všeobecná zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.vszp.sk/

 Dôvera, zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.dovera.sk/

 Union, zdravotná poisťovňa, a.s. - http://www.unionzp.sk/

 potvrdenie bude vydané bezplatne

  • Všetky potvrdenia musia byť vystavené na žiadateľa!
  • Všetky potvrdenia, vyhlásenia obce a uznesenie obecného zastupiteľstva musia byť originály príp. úradne osvedčené kópie!
  • V prípade, ak žiadateľ nepriloží všetky prílohy/doklady k žiadosti o poskytnutie dotácie, bude sa považovať za neúplnú a nebude sa ďalej posudzovať.
  • žiadosti o dotáciu na spracovanie návrhu zmien a doplnkov obce alebo územného plánu zóny podľa § 2 písm. c) zákona o poskytovaní dotácií je potrebné priložiť k žiadosti schválené zadanie k pôvodnému územnému plánu, ku ktorému sa vzťahujú zmeny a doplnky. < B>

 

na začiatoktlačiť