Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Hlásenie udalosti v civilnom letectve - formát rtf

Hlásenie udalosti v civilnom letectve - formát pdf

 

Ak dôjde alebo je odôvodnená obava že došlo k nehode na území Slovenskej republiky, tak bez zbytočného odkladu, podáva hlásenie:

a)  prevádzkovateľ lietadla, prevádzkovateľ letiska, pracovník zodpovedný za letovú prevádzku, riadenie alebo vykonanie letu, prípadne iná osoba, ktorá má o nehode informáciu, na oblastné stredisko riadenia alebo oblastnú službu riadenia (ACC), prípadne na ktorékoľvek stanovište letových prevádzkových služieb, ktoré postúpi hlásenie na ACC;

b)  ACC záchrannému koordinačnému stredisku (RCC), ktoré aktivizuje služby pátrania a záchrany;

c)  RCC postúpi hlásenie Leteckému a námornému vyšetrovaciemu útvaru, príslušným orgánom PZ SR a prevádzkovateľovi lietadla, ak je možné zistiť jeho kontaktné údaje, ak hlásenie neprišlo od niektorého z uvedených subjektov. V prípade nehody lietadla zahraničného prevádzkovateľa lietadla záchranné koordinačné stredisko podá hlásenie aj Ministerstvu zahraničných vecí Slovenskej republiky.

O vzniku každej udalosti je:

prevádzkovateľ lietadla,

prevádzkovateľ letiska,

prevádzkovateľ schválenej plochy alebo

stanovišťa letových prevádzkových služieb alebo

pracovník zodpovedný za letovú prevádzku, riadenie alebo vykonanie letu alebo

iný dotknutý subjekt civilného letectva

povinný podať hlásenie o leteckej nehode alebo incidente podľa formulára, ktorý je uvedený v predpise L-13, príloha A, bez zbytočného zdržania priamo na Letecký a námorný vyšetrovací útvar. Podáva sa telefonicky, ďalekopisom, faxom alebo elektronickou poštou v otvorenej reči a v slovenskom jazyku s použitím publikovaných platných skratiek ICAO a skratiek uvedených v predpise L-13.

Ak je hlásenie podané telefonicky musí ho podávajúca osoba následne zaslať aj v písomnej forme.

V prípade, keď by zhromažďovanie všetkých údajov uvedených vo formulári spôsobilo zdržanie, podá sa aj neúplné hlásenie alebo voľnou formou a ďalšie údaje sa doplnia po ich zistení.

Letecká nehoda  ( Accident )

Udalosť spojená s prevádzkou lietadla, ku ktorej v prípade lietadla s posádkou príde v okamihu, keď akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, alebo v prípade lietadla bez posádky od okamihu, keď je lietadlo pripravené na pohyb na účely realizácie letu, do okamihu, keď sa lietadlo zastaví na konci letu a vypne sa primárny pohonný systém, pričom počas tejto doby

a)   došlo k smrteľnému alebo vážnemu zraneniu osoby následkom

-  prítomnosti v lietadle alebo

-  priameho kontaktu s akoukoľvek časťou lietadla vrátane častí, ktoré sa oddelili z lietadla alebo

-  priameho vystavenia prúdu z trysiek,

s výnimkou prípadov, keď zranenie nastalo z prirodzených príčin, keď si zranenie osoba spôsobí sama alebo je spôsobené inými osobami, alebo keď sú zranení neoprávnení cestujúci skrývajúci sa mimo oblastí, ktoré sú bežné prístupné cestujúcim a posádke, alebo

b)  lietadlo utrpelo škody alebo konštrukčnú poruchu, ktorá má negatívny vplyv na konštrukčnú pevnosť, na výkon alebo letové vlastnosti lietadla a ktorá by si v bežnom prípade vyžadovala rozsiahlu opravu alebo výmenu dotknutého komponentu, s výnimkou prípadu poškodenia alebo poruchy motora, ak sa poškodenie obmedzuje len na jeden motor (vrátane jeho krytov alebo príslušenstva), vrtule, koncové časti krídiel, antény, sondy, lopatky, pneumatiky, brzdy, kolesá, aerodynamické kryty, rozvodové dosky, dvere podvozku, predné sklá, vonkajší plášť lietadla (napr. malé preliačiny alebo prerazené diery) alebo malé poškodenia listov hlavného rotora, listov chvostového rotora, podvozku a poškodenia následkom krupobitia alebo nárazu vtákov (vrátane dier v anténovom kryte) alebo

c)  lietadlo je nezvestné alebo je na úplne nedosiahnuteľné.

Vážny incident  ( Serious incident )

Incident zahŕňajúci okolnosti naznačujúce, že existovala veľká pravdepodobnosť nehody spojenej s prevádzkou lietadla použitého s úmyslom letieť, ku ktorej v prípade lietadla s posádkou príde od okamihu, keď akákoľvek osoba vstúpila na palubu lietadla s úmyslom realizovať let, do okamihu, keď všetky takéto osoby z lietadla vystúpili, alebo v prípade lietadla bez posádky od okamihu, keď je lietadlo pripravené na pohyb na účely realizácie letu, do okamihu, keď sa lietadlo zastaví na konci letu a vypne sa primárny pohonný systém.

Poznámka 1:   Rozdiel medzi nehodou a vážnym incidentom je len v dôsledku.

Incident  ( Incident )

Iná udalosť než nehoda, ktorá je spojená s prevádzkou lietadla a ktorá ovplyvňuje alebo by mohla ovplyvniť bezpečnosť prevádzky.

na začiatoktlačiť