Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Kontakty
  Pôsobnosť osobného úradu
  Výberové konania
  Služobné predpisy a formuláre
    Služobné predpisy
      Služobný predpis č. 15/2009 Pravidlá vysielania SNE a stážistov
      Služobný predpis č. 32/2009, ktorým sa určujú podrobnosti o výberovom konaní a podrobnosti o výbere na obsadzovanie voľných štátnozamestnaneckých miest v znení Služobného predpisu č. 61/2012 z 26.10.2012 a Služobného predpisu č. 43/2014 z 11.6.2014
      Rokovací poriadok výberovej komisie - nové znenie (.pdf)
      Služobný predpis č. 45/2009 o určení podmienok poskytovania príplatku za vedenie služobného motorového vozidla a za starostlivosť o služobné motorové vozidlo
      Smernica č. 29/2011 o udeľovaní ocenení ministra dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja
    Formuláre
  Vzdelávanie
na začiatoktlačiť