Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Ako podať žiadosť v zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám

Žiadosť o informáciu podľa zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám môžete podať:

  1. elektronicky na adresu: info@mindop.sk - nepretržite,
  2. písomne na adresu: Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Námestie slobody 6, P. O. BOX 100, 810 05 Bratislava 15,
  3. osobne do podateľne ministerstva v jeho sídle, v čase od 9:00 do 15:00 hod,
  4. ústne do podateľne od 9:00 do 15:00 hod,
  5. telefonicky do podateľne na telefónnom čísle: 02 5949 4336, od 9:00 do 15:00 hod,
  6. faxom do podateľne na faxové číslo: 02/52 494794.

 

Vo vašej žiadosti o informácie adresovanej ministerstvu musí byť zrejmé:

  • kto žiadosť podáva - teda meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa;
  • adresa pobytu alebo sídlo;
  • ktorých informácií sa žiadosť týka;
  • aký spôsob sprístupnenia informácií navrhujete /písomne, e-mailom.../.

 

Ak vaša žiadosť nebude obsahovať tieto údaje, vyzveme vás na jej doplnenie.

na začiatoktlačiť