Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Rozpočtové organizácie


Názov organizácie:
Dopravný úrad
Ing. Ján Breja 
Letisko M. R. Štefánika
823 05 Bratislava
02/4342 3210
02/4342 0331
www.nsat.sk

Pôsobnosť úradu: 
a) vykonáva pôsobnosť v oblasti dráh a dopravy na dráhach, civilného letectva a vnútrozemskej plavby v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 402/2013 Z. z. a osobitnými predpismi,
b) spolupracuje v oblasti svojej pôsobnosti s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy a s orgánmi Európskej únie, 
c) vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.
d) Dopravný úrad pri výkone svojej pôsobnosti v oblasti dráh a dopravy na dráhach postupuje nestranne a nezávisle.

 

Názov organizácie:
Slovenská správa ciest
Ing. Roman Žembera
Miletičova 19
826 19 Bratislava

02/5556 8008
02/5556 7976

www.ssc.sk


Základným účelom organizácie je správa ciest I. triedy a pozemkov vo vlastníctve štátu. Zabezpečuje dopravné plánovanie v cestnom hospodárstve, výkon správcovskej a investorskej činnosti pre cesty I. triedy na území SR. Plní úlohy rozvoja ciest, úlohy dopravného inžinierstva, bezpečnosti cestnej dopravy. Je nositeľom koncepcie rozvoja cestnej a siete, zabezpečuje technický rozvoj, spracovanie technických noriem a štandardov cestného hospodárstva. Plní úlohy majetkovej správy ciest I.triedy, zabezpečuje údržbu a opravy ciest I.triedy a mostov. Vykonáva odbornú poradenskú činnosť pre orgány štátnej správy a územnej samosprávy.

 

Názov organizácie:
SLOVENSKÁ STAVEBNÁ INŠPEKCIA
Ing. Rudolf Kovačka
Lamačská cesta 8
811 04 Bratislava
02/54410475
02/59364433
Názov organizácie:
ŠTÁTNY FOND ROZVOJA BÝVANIA
Ing. Juraj Kurňavka
Lamačská cesta 8
833 04 Bratislava
02/59364222
02/59364207
www.sfrb.sk  
Názov organizácie:
Agentúra rozvoja vodnej dopravy
Ing. Martin Boroš
Námestie slobody č.6
P.O.BOX 9
810 05 Bratislava 15
02/594 94 752-755
0917 957 270


Agentúra rozvoja vodnej dopravy (ďalej len „Agentúra“) bola zriadená podľa §38a) zákona č. 556/2010 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ako rozpočtová organizácia so sídlom v Bratislave. Agentúra vykonáva nasledovné činnosti, za účelom ktorých bola zriadená:
1. zabezpečovať:
  1.1 rozvoj a modernizáciu vodných ciest v súlade so schválenou dopravnou politikou;
  1.2 prípravu a realizáciu výstavby a rekonštrukcií súčastí vodných ciest a ďalších stavieb potrebných na
  prevádzku vodnej dopravy na vodných cestách, na ich správu a údržbu a obstaranie ďalšieho majetku  
  potrebného na správu a údržbu vodných ciest,
  1.3 podklady na spracovanie koncepcií v oblasti sledovaných vodných ciest a výhľadovo sledovaných
  vodných ciest po vzájomnej dohode so správcom vodného toku,
  1.4 propagáciu vodnej dopravy,
2. spracovávať podklady, návrhy a zdôvodnenia na získanie a účelné rozdelenie finančných prostriedkov na investície do vodných ciest,
3. koordinovať a zabezpečovať opravy, rekonštrukcie a modernizácie súčastí vodnej cesty,
4. realizovať pilotné projekty rozvoja intermodálnych dopravných osí,
5. podieľať sa na vývoji a implementácii nových technológií a prevádzkových systémov pre vodné cesty.


Názov organizácie:

Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb

Ing. Vladimír KEŠJAR

Továrenská 7
828 55 Bratislava 24
tel.: 02/ 5788 1111 - automatická spojovateľka
fax: 02/5293 2096 - podateľňa
www.teleoff.gov.sk

Pôsobnosť úradu:  
a) je regulačným a cenovým orgánom a vykonáva štátny dohľad v oblasti elektronických komunikácií a poštových služieb v rozsahu a za podmienok ustanovených zákonom č. 402/2013 Z. z. a osobitnými predpismi, 
b) spolupracuje s ministerstvami a ostatnými ústrednými orgánmi štátnej správy, orgánmi Európskej únie a s inými medzinárodnými orgánmi alebo organizáciami v oblasti svojej pôsobnosti, 
c) vykonáva ďalšiu pôsobnosť podľa osobitných predpisov.
d) Regulačný úrad pri výkone svojej regulačnej a cenovej pôsobnosti postupuje nestranne a nezávisle.na začiatoktlačiť