Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Úhrada správnych poplatkov

Slovenská pošta, a.s. ukončila dňa 30. novembra 2014 predaj papierových kolkových známok. Dňa 31.3.2016 ukončila aj predaj pôvodných Potvrdení pre evidenciu poplatku, ktoré je možné vrátiť na pobočke Slovenskej pošty do 2 rokov od zakúpenia.

Platenie správnych poplatkov papierovými kolkami a Potvrdeniami pre evidenciu poplatku je nahradené novým moderným elektronickým platobným systémom E-KOLOK. Preto je možné správne poplatky na Ministerstve dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) uhradiť prostredníctvom:

 • samoobslužného platobného terminálu (tzv. kiosku) na ministerstve (úhrada možná v hotovosti do 300,- eur alebo platobnou kartou), kde si poplatník vyberá konkrétnu požadovanú službu,
 • pobočky Slovenskej pošty, ktorá vydá „Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok)“ v  hodnote požadovanej poplatníkom,
 • platobného predpisu vystaveného zamestnancami ministerstva na základe žiadosti podanej v podateľni ministerstva, prípadne zaslanej poštou, a to:
  • v ktoromkoľvek kiosku na území Slovenskej republiky načítaním 2D kódu platobného predpisu, pričom je možné zaplatiť v hotovosti do 300,- eur,
  • bankovým prevodom z účtu v banke alebo pobočke zahraničnej banky, prípadne cez internet banking, alebo priamym vkladom na účet uvedený na platobnom predpise,
  • poštovým poukazom, ktorý je súčasťou platobného predpisu, na pobočke Slovenskej pošty,
  • v pokladni ministerstva cez softwérovú pokladňu načítaním 2D kódu platobného predpisu.

 

Postup úhrady správneho poplatku prostredníctvom samoobslužného platobného termínálu (tzv. kiosku) v súvislosti so žiadosťou o povolenie sprístupnenia na trh, evidenciu alebo uvedenia do prevádzky ukončených sérií nových vozidiel (ďalej len „dopredaj“):

Pri platbe prostredníctvom samoobslužného platobného terminálu (tzv. kiosku) na ministerstve je potrebné pri správnom poplatku v súvislosti so žiadosťou o dopredaj využiť násobný správny poplatok. Napríklad pri žiadosti o povolenie dopredaja 5 vozidiel jedného typu sa nepriloží k žiadosti 5 samostatných potvrdení o úhrade správnych poplatkov, ale je potrebné zadať v časti „Počet“ na obrazovke kiosku číslo 5 a následne pokračovať v platbe. Následne na potvrdení o úhrade správneho poplatku, ktoré bude priložené k žiadosti, bude potom uvedená výsledná suma (spočítaná dokopy).

 

Postup úhrady správneho poplatku na pošte:

 1. Poplatník na základe vlastného rozhodnutia informuje priehradkového pracovníka Slovenskej pošty o výške poplatku, ktorý chce uhradiť.
 2. Priehradkový pracovník vydá poplatníkovi Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku (eKolok) v  hodnote, ktorú poplatník požaduje.
 3. Poplatník toto potvrdenie doručí spolu so žiadosťou na potrebný úrad (ministerstvo):
  • poštou – priložením do obálky spolu s podaním,
  • osobne – osobným doručením spolu s podaním do podateľne úradu / na pracovisko úradu.

Upozornenie:

Doklad „Potvrdenie o úhrade správneho/súdneho poplatku“ zo samoobslužného platobného terminálu umiestnenom na ministerstve je možné použiť na úhradu správneho poplatku iba na ministerstve, nie na inom úrade! Na inom úrade, ako ministerstve, je uvedený doklad neplatný. 

na začiatoktlačiť