Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Program URBACT v rokoch 2014-2020

www.urbact.eu

 

celé znenie aktuálnej verzie operačného programu URBACT III v anglickom jazyku nájdete tu (.pdf, 2MB)

URBACT III je program Európskej územnej spolupráce spolufinancovaný Európskou úniou (z Európskeho fondu regionálneho rozvoja) a členskými štátmi, ktorý sa realizuje v programovom období 2014-2020. Slúži na výmenu skúseností a na vzdelávanie v rámci Európy a tým podporuje udržateľný rozvoj miest. To umožní európskym mestám, aby spolupracovali na vývoji riešení mestských problémov a zdieľali osvedčené postupy a riešenia so všetkými zainteresovanými stranami zapojenými do mestskej politiky v celej Európe. Do programu sa môžu zapojiť záujemcovia zo všetkých 28 členských štátov Európskej únie, ako aj z dvoch partnerských krajín - Nórska a Švajčiarska.

URBACT III uľahčí zdieľanie znalostí a osvedčených postupov medzi mestami a inými úrovňami správy za účelom podpory integrovaného a udržateľného rozvoja a zvýšenia účinnosti regionálnej a kohéznej politiky. K cieľu Európa 2020 prispeje tým, že poskytne mechanizmus, ktorým môžu osoby zapojené do rozvoja a implementácie mestskej politiky rozvíjať svoje vedomosti a zručnosti. Nové vedomosti a zručnosti získané z účasti v programe URBACT III pomáhajú riešiť rad vznikajúcich mestských otázok spojených s inteligentným, udržateľným a inkluzívnym rastom (tri priority stratégie Európa 2020).

 

Navrhovaná stratégia, ciele a hlavné intervencie URBACT III

V reakcii na početné výzvy, ktorým čelia mestské samosprávy, je potrebné neustále zlepšovať a budovať vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia vyvinúť a zaviesť udržateľné integrované politiky. Táto zvýšená odborná kapacita bude mať pozitívny vplyv na realizáciu operačných programov v programovom období 2014-2020, v ktorých je posilnená mestská dimenzia kohéznej politiky.

Mestá (najmä malé a stredne veľké), často nemajú prostriedky na to, aby samy identifikovali a implementovali príklady dobrej praxe - a v období úsporných opatrení sa tento problém ešte viac zhoršuje. URBACT III môže byť relatívne nízkonákladovou cestou pre prístup k najnovšiemu mysleniu a praxi vo všetkých mestách po celej Európe. Program kombinuje prístup k know-how s praktickým odovzdávaním skúseností.

URBACT III umožňuje výmenu skúseností medzi volenými predstaviteľmi mesta, úradníkmi, a ďalšími zainteresovanými stranami miest; prispieva k lepšiemu plánovaniu a realizácii integrovaných mestských prístupov v európskych mestách.

 

Program URBACT III sa zameriava na 4 hlavné ciele

 • Kapacita na implementáciu politiky: Ak chcete zlepšiť schopnosť miest riadiť udržateľné mestské politiky a postupy integrovane a participatívne;
 • Tvorba politiky: Ak chcete zlepšiť koncepciu udržateľných stratégií a akčných plánov v mestách;
 • Vykonávanie/implementácia politiky: Ak chcete zlepšiť implementáciu integrovaných a trvalo udržateľných mestských stratégií a akčných plánov v mestách;
 • Budovanie a zdieľanie znalostí: Ak chcete zabezpečiť, aby odborníci a osoby s rozhodovacou právomocou na všetkých úrovniach mali lepší prístup k znalostiam a ku know-how vo všetkých aspektoch udržateľného rozvoja miest s cieľom zlepšiť politiky mestského rozvoja.

 

Na dosiahnutie týchto cieľov bude URBACT III vyvíjať 3 typy intervencií:

 • medzinárodné výmeny znalostí a skúseností;
 • budovanie kapacít;
 • a kapitalizáciu a šírenie know-how.

 

Pružné zameranie sa na tematické ciele

URBACT III sa zameriava najmä na tie témy, ktoré sú spoločné pre všetky európske mestá. Aby boli ciele programu v súlade so stratégiou Európa 2020 a zároveň reagovali na aktuálne problémy miest, budú sa prostriedky programu sústrediť na týchto 5 tematických cieľov (podľa tematických cieľov Nariadenia o spoločných ustanoveniach európskych štrukturálnych a investičných fondov):

 • TC 1: Posilnenie výskumu, technologického rozvoja a inovácií
 • TC 4: Podpora prechodu na nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
 • TC 6: Ochrana životného prostredia a podpora efektívneho využívania zdrojov
 • TC 8: Podpora zamestnanosti a mobility pracovnej sily
 • TC 9: Podpora sociálneho začlenenia a boj proti chudobe
na začiatoktlačiť