Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

SPÔSOB A SADZOBNÍK ÚHRAD ZA POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ MDPT SR

podľa § 21 ods.1 zákona č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

Spôsob úhrady

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR bude požadovať úhradu nákladov spojených s poskytnutím informácií, ak ich výška presahuje 2,66 € pri súčte položiek uvedených v sadzobníku. Sadzobník je vypracovaný na základe skutočných nákladov vynaložených pri obstaraní jednotlivých druhov tovarov ministerstvom.

Žiadateľ môže uhradiť náklady takto:

a) poštovou poukážkou typu „U“,

b) bezhotovostným prevodom na účet MDPT SR č. 7000117630/8180 vedený v Štátnej pokladnici – s uvedením Variabilného symbolu: 223 001, (správa pre adresáta: POPLATOK211),

c) v hotovosti do pokladne MDPT SR, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15 v pracovných dňoch v čase od 10.30 h do 11.00 h a od 12.00 h do 14.00 h.

Sadzobník

Služba alebo tovar

€ / 1 strana alebo 1 kus

tlač alebo kopírovanie

jednostrannej A4 / čiernobiele

0,06

tlač alebo kopírovanie

obojstrannej A4 / čiernobiele

0,08

tlač alebo kopírovanie

jednostrannej A3 / čiernobiele

0,11

tlač alebo kopírovanie

obojstrannej A3 / čiernobiele

0,13

CD

1 ks

0,19

obálka

1 ks formát C4

0,04

obálka

1 ks formát C5

0,01

obálka

1 ks formát C6

0,01

obálka

1 ks formát DL

0,01

Bezplatne sa poskytujú informácie:

a) ústne a telefonicky,

b) zasielané elektronickou poštou,

c) ak náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie sumárne neprekročia 2,66 €.

Ministerstvo bude sadzobník upravovať v závislosti od výšky skutočných nákladov vynaložených na obstaranie predmetných tovarov.

na začiatoktlačiť