Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
           
  Odbor železničnej a kombinovanej dopravy
  Odbor štátnej železničnej správy
  Oznámenie o určení bezpečnostných predpisov v železničnej doprave v SR
  Oznámenie o oznamovaní vážnych nehôd a mimoriadnych udalosti, ku ktorým došlo na železničných dráhach
  Ročné správy z vyšetrovania železničných nehôd
  Zmluvy o prevádzkovaní železničnej infraštruktúry
  Zmluvy o dopravných službách vo verejnom záujme pri prevádzkovaní osobnej dopravy na dráhe
  Ukazovatele plnenia zmlúv vo verejnom záujme
  Analýza fungovania železničných spoločností Železnice Slovenskej republiky, Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., a Železničná spoločnosť Cargo Slovakia, a. s.
  Program revitalizácie železničných spoločností
  Jednotná vízia železničného sektora v SR
  Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí
  Železničné nákladné koridory
  Organizácia pre spoluprácu železníc (OSŽD)
  Vnútroštátna legislatíva
    Vnútroštátna legislatíva
      Vyhláška MDPT SR č. 350/2010 Z. z. o stavebnom a technickom poriadku dráh v znení vyhlášky MDVRR SR č. 502/2013 Z. z.
      Vyhláška MDPT SR č. 351/2010 Z. z. o dopravnom poriadku dráh v znení vyhlášky MDVRR SR č. 12/2012 Z. z.
      Vyhláška MDPT SR č. 205/2010 Z. z. o určených technických zariadeniach a určených činnostiach a činnostiach na určených technických zariadeniach
      Zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
      Zákon č. 259/2001 Z. z. o Železničnej spoločnosti, a.s., a o zmene a doplnení zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 258/1993 Z. z. o Železniciach Slovenskej republiky v znení zákona č. 152/1997 Z. z.
      Zákon o dráhach
      Zákon o doprave na dráhach
      Vyhláška č. 245/2010 Z. z. o odbornej spôsobilosti, zdravotnej spôsobilosti a psychickej spôsobilosti osôb pri prevádzkovaní dráhy a dopravy na dráhe
na začiatoktlačiť