Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

OZNÁMENIE O ZMENE STRATEGICKÉHO DOKUMENTU S CELOŠTÁTNYM DOSAHOM

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky oznamuje, že v rámci zisťovacieho konania podľa § 7 a 17 ods. 4 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") zverejnilo na svojom webovom sídle www.mindop.sk Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom "Zmena Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (verzia 2.0) - Aplikácia princípu "pro rata"“.

Verejnosť môže podľa § 17 ods. 4 zákona doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní odo dňa jeho zverejnenia (dátum zverejnenia: 29.09.2015) na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR
Sekcia riadenia projektov
Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava

Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom je zverejnené na webovom sídle Ministerstva životného prostredia SR - www.enviroportal.sk.

V prípade záujmu o konzultácie môže verejnosť počas celého procesu posudzovania vplyvov strategického dokumentu podľa § 6 ods. 3 kontaktovať odbor programovania a monitorovania projektov, tel.: 02 5949 4111, email: info@mindop.sk.


Na stiahnutie:

   Oznámenie o zmene strategického dokumentu s celoštátnym dosahom (.pdf, 4,04 MB)

   Operačný program Integrovaná infraštuktúra (verzia 2.0) (.pdf, 2,41 MB)

   Kompletný materiál (.docx) (.zip, 1,17 MB)ROZHODNUTIE

Na základe povahy a rozsahu zmeny OPII a doručených stanovísk dotknutých subjektov MDVRR SR ako rezortný orgán v spolupráci s MŽP SR vydalo dňa 27.10.2015 Rozhodnutie, že zmena OPII sa nebude posudzovať v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., tzn. proces posudzovania vplyvov na životné prostredie bol ukončený zisťovacím konaním s prihliadnutím na kritériá pre zisťovacie konanie podľa prílohy II smernice 2001/42/ES.

   Rozhodnutie (.pdf, 3,76 MB)

na začiatoktlačiť