Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti civilného letectva

  

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, Námestie slobody č. 6, 810 05  Bratislava 15 (ďalej len „ministerstvo“), podľa § 2 ods. 2 výnosu Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky z 27. novembra 2014 č. 14097/2014/C410-SCLVD/73232-M o poskytovaní dotácií v oblasti civilného letectva (ďalej len „výnos“) v súlade s § 56a zákona č. 143/1998 Z. z. o civilnom letectve (letecký zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 143/1998 Z. z.“) vyhlasuje

 

výzvu č. 2016/01

 

na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácií v oblasti civilného letectva (ďalej len „žiadosť“).

 

Oprávnený žiadateľ:

Letisková spoločnosť [§ 56a ods. 1 zákona č. 143/1998 Z. z. ].

 

Účel poskytnutia dotácie v oblasti civilného letectva pre letiskovú spoločnosť

- bezpečnostná ochrana letísk,

- výkon záchranných a hasičských služieb.

 

Lehota na predkladanie žiadostí

Od 25. januára 2016 do 30. apríla 2016.

Pri podaní žiadosti je rozhodujúci dátum doručenia žiadosti ministerstvu, ktorý nesmie byť neskorší, ako je dátum stanovený za posledný deň prijímania žiadosti. Posledný deň prijímania žiadosti je 30. apríl 2016. Žiadosti prijaté po tomto termíne nebudú akceptované.

 

Formulár žiadosti

Žiadosť sa podáva v písomnej forme, podpísaná štatutárnym orgánom žiadateľa so všetkými povinnými prílohami podľa § 2 ods. 3 výnosu. Vzor žiadosti a prílohy k žiadosti sú uverejnené na webovej stránke http://www.telecom.gov.sk/index/index.php?ids=110193.

 

Žiadosť musí byť doručená do podateľne na adresu:

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky

sekcia civilného letectva a vodnej dopravy

Námestie slobody č. 6

810 05  Bratislava

 

Podmienky poskytnutia dotácie v oblasti civilného letectva sú upravené v osobitných predpisoch[1]), najmä

- zákon č. 143/1998 Z. z.,

- zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

- ýnos,

- Oznámenie Komisie - Usmernenia o štátnej pomoci pre letiská a  letecké spoločnosti 2014/C 99/03 (Ú. v. EÚ C 99, 04. 04. 2014).

 

Spôsob odstránenia formálnych nedostatkov žiadostí

Každá žiadosť musí byť predložená v súlade s výnosom. Formálne nedostatky, ktoré je možné odstrániť a nemenia podstatu žiadosti, odstráni ministerstvo bez konzultácie so žiadateľom. Ministerstvo je oprávnené:

- doplniť chýbajúce identifikačné údaje žiadateľa, ak je z ostatných priložených dokumentov nespochybniteľné o akého žiadateľa ide;

- opraviť nesprávny súčet celkového rozpočtu, ako aj súčet požadovanej dotácie v prílohe č. 3 k výnosu a následne opraviť tieto údaje v ostatných prílohách k výnosu;

- zaokrúhliť finančné údaje v centoch na celé eurá;

- upraviť znenie účelu dotácie, ak je zo žiadosti jasné, čo žiadateľ žiada alebo jeho formulácia uvedená v žiadosti by mohla spôsobiť omyl.

 Žiadosť upravená ministerstvom podľa predchádzajúceho textu sa považuje za žiadosť podanú v súlade s výnosom.

 

Posúdenie žiadostí o poskytnutie dotácie

Predložené žiadosti posudzuje komisia menovaná ministrom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky.

 

Poskytnutie dotácie

Ministerstvo poskytuje dotáciu na základe zmluvy o poskytnutí dotácie medzi ministerstvom a prijímateľom dotácie v oblasti civilného letectva.

 

Ďalšie informácie týkajúce sa výzvy je možné získať na sekcii civilného letectva a vodnej dopravy, odbor civilného letectva.


na začiatoktlačiť