Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Pôsobnosť odboru poštových služieb 

C 520 - ODBOR  POŠTOVÝCH SLUŽIEB  organizačne patrí pod sekciu elektronických komunikácií a pôštových služieb. (Popis činnosti sekcie je zverejnený v časti MDVRR SR – Základné informácie - Organizačný poriadok.) Činnosť odboru priamo riadi a usmerňuje riaditeľ odboru.

Odbor poštových služieb:

(1) zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti poštových služieb v súčinnosti s príslušnými orgánmi,

 

(2) vypracováva návrhy štátnej poštovej politiky a koncepcie rozvoja poštových služieb a zabezpečuje realizáciu a vyhodnotenie úloh, ktoré z nich vyplývajú,

 

(3) spolupracuje s Poštovým regulačným úradom pri realizácii úloh poštovej politiky,

 

(4) zabezpečuje na expertnej úrovni zastupovanie záujmov SR v orgánoch Európskej únie, najmä vo Výbore pre poštovú smernicu a jeho pracovných skupinách a v Rade EÚ,

 

(5) zabezpečuje úlohy vyplývajúce SR z členstva v Svetovej poštovej únii (UPU) a zastupovanie záujmov SR v orgánoch UPU na expertnej úrovni,

 

(6) zabezpečuje podklady k procesu ratifikácie medzinárodných dohôd o poštových službách uzavretých na úrovni vlád a členov vlády (najmä Ústava UPU, Generálny poriadok, Svetový poštový dohovor a Dohoda o poštových platobných službách),

 

(7) zabezpečuje úlohy vyplývajúce pre poštové služby z členstva v CEPT – CERP a zastupovanie záujmov SR na expertnej úrovni v oblasti zameranej na poštovú politiku, koncepčné a strategické zámery, poštovú legislatívu a vzájomný postup pri riešení otázok súvisiacich s členstvom v UPU,

 

(8) zabezpečuje na expertnej úrovni úlohy vyplývajúce pre poštové služby z členstva v NATO, OECD, WTO,

 

(9) spolupracuje na príprave a preberaní technických noriem o poštových službách vydaných CEN do národnej sústavy technických noriem,

 

(10) spolupracuje na metodike štatistiky o poštových službách,

 

(11) zabezpečuje v súčinnosti s orgánmi štátnej správy a poskytovateľom univerzálnej služby riešenie úloh poštovej bezpečnosti vo väzbe na Svetový poštový dohovor a rozhodnutia výkonných orgánov UPU,

 

(12) spolupracuje na zabezpečovaní poštových služieb počas krízových situácií a pri plnení úloh súvisiacich s kritickou infraštruktúrou v poštových službách,

 

(13) zabezpečuje schvaľovanie emisných plánov poštových známok a poštových celín a ich námetového a výtvarného riešenia ako aj začiatku a konca platnosti poštových známok a poštových celín,

 

(14) zabezpečuje činnosť Námetovej komisie známkovej tvorby a spolupracuje s Realizačnou komisiou známkovej tvorby,

 

(15) zabezpečuje úlohy súvisiace s uchovávaním výtvarných návrhov a tlačových podôb poštových známok a poštových celín a úlohy vyplývajúce pre vydávanie poštových známok SR z aktov UPU a z rezolúcií jej výkonných orgánov,

 

(16) zabezpečuje úlohy pri príprave spoločných vydaní poštových známok s inými štátmi,

 

(17) spolupracuje s Poštovým múzeom a s filatelistickými a zberateľskými organizáciami pri zabezpečovaní úloh štátno-kultúrnej propagácie známkovej tvorby pri usporadúvaní filatelistických a autorských výstav a iných podujatí propagujúcich známkovú tvorbu.

 

na začiatoktlačiť