Aktuality mailom
Ak máte záujem pravidelne dostávať aktuality z ministerstva na Vašu mailovú adresu, registrujte sa prosím.
 
 
 

Pôsobnosť odboru elektronických komunikácií 

2610 - ODBOR ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKÁCIÍ organizačne patrí pod sekciu elektronických komunikácií a pôštových služieb. (Popis činnosti sekcie je zverejnený v časti Ministerstvo – Základné informácie - Organizačný poriadok.) Činnosť odboru priamo riadi a usmerňuje riaditeľ odboru.

Odbor elektronických komunikácií:

(1) zabezpečuje tvorbu všeobecne záväzných právnych predpisov v oblasti elektronických komunikácií,

(2) zodpovedá za prípravu, vypracovanie, prerokovávanie a v rámci kompetencie odboru aj za schvaľovanie strategických dokumentov a koncepčných materiálov týkajúcich sa národnej politiky pre elektronické komunikácie, digitálneho rozhlasového a televízneho vysielania, širokopásmového prístupu k internetu, rozvoja nových služieb a pod., ako aj za kontrolu ich plnenia,

(3) vypracúva návrh národnej tabuľky frekvenčného spektra a predkladá ho vláde SR na schválenie,

(4) riadi činnosť Medzirezortnej komisie pre koordináciu a harmonizáciu využívania frekvenčného spektra,

(5) vypracúva súhrnné vecné stanoviská k materiálom týkajúcim sa národnej politiky SR pre elektronické komunikácie a právnych predpisov o elektronických komunikáciách,

(6) zabezpečuje vypracovanie podkladových materiálov a analýz pre rozhodovanie sekcie a ministerstva vo vzťahu k medzinárodným organizáciám elektronických komunikácií,

(7) zabezpečuje na expertnej úrovni zastupovanie záujmov SR v orgánoch Európskej únie – v príslušných výboroch a skupinách Európskej komisie (COCOM, RSC, RSPG) a Rady EÚ,

(8) zabezpečuje na expertnej úrovni zastupovanie záujmov SR v riadiacich orgánoch európskych globálnych navigačných satelitných systémov (GNSS),

(9) zabezpečuje na expertnej úrovni zastupovanie záujmov SR v medzinárodných organizáciách telekomunikačného zamerania: ITU (Medzinárodná telekomunikačná únia) a CEPT (Európska konferencia poštových a telekomunikačných administratív, ETSI (Európsky inštitút pre telekomunikačné normy) a ich zložkách, pripravuje podklady pre účasť SR a zúčastňuje sa na zasadnutiach ich vrcholných orgánov,

(10) zabezpečuje na expertnej úrovni zastupovanie záujmov SR v medzivládnych družicových organizáciách, ktorých je SR členom: EUTELSAT IGO (Európska telekomunikačná družicová organizácia) a IMSO (Medzinárodná organizácia mobilných družicových komunikácií), pripravuje podklady pre účasť SR a zúčastňuje sa na zasadnutiach ich vrcholných orgánov,

(11) zabezpečuje na expertnej úrovni zastupovanie záujmov SR v príslušných výboroch a pracovných skupinách OECD (Organizácia pre ekonomickú spoluprácu a rozvoj),

(12) zabezpečuje na expertnej úrovni zastupovanie záujmov SR v oblasti elektronických komunikácií v NATO a vo WTO (Svetová obchodná organizácia),

(13) v rámci spolupráce so Stálym zastúpením SR pri EÚ sa zúčastňuje na zasadnutiach výborov a pracovných skupín Rady EÚ a Európskej komisie a vypracúva návrhy predbežných stanovísk, pozícií a inštrukcií (COREPER),

(14) zabezpečuje podklady k procesu ratifikácie zmien základných dokumentov medzinárodných organizácií, ktorých je SR členom (Ústava ITU, Dohovor ITU, dohovor o ECO, dohovor o EUTELSAT, dohovor o IMSO),

(15) zabezpečuje implementáciu odporúčaní a rozhodnutí prijatých medzinárodnými telekomunikačnými organizáciami, ktorých je SR členom,

(16) zabezpečuje v medzinárodnej oblasti plnenie a kontrolu plnenia medzinárodných dohôd v sektore elektronických komunikácií,

(17) za sektor elektronických komunikácií zabezpečuje podklady pre informačný systém ministerstva, spolupracuje na štatistickom zisťovaní, zabezpečuje podklady pre ročenku ministerstva a poskytuje relevantné informácie pre ostatné ústredné orgány štátnej správy, verejnosť, ako aj pre medzinárodné organizácie (ITU, OECD a ďalšie),

(18) pripravuje a koordinuje riešenie projektov výskumu a vývoja v oblasti elektronických komunikácií,

(19) riadi činnosť medzirezortnej skupiny pre digitálne vysielanie a monitoruje podmienky prechodu na digitálne rozhlasové a televízne vysielanie,

(20) podieľa sa na príprave a organizácii projektov, seminárov, školení a konferencií (v spolupráci s BDT/ITU, Telekomunikačným úradom SR, poskytovateľmi elektronických komunikačných služieb, príslušnými profesijnými združeniami a výskumnými pracoviskami),

(21) spolupracuje s Telekomunikačným úradom SR, Ministerstvom financií SR a ďalšími organizáciami pri realizácii politiky pre elektronické komunikácie,

(22) spolupracuje so subjektmi pôsobiacimi na trhu elektronických komunikácií a záujmovými organizáciami z hľadiska stratégie rozvoja sektora,

(23) spolupracuje so sociálnymi partnermi na riešení zásadných otázok v oblasti elektronických komunikácií,

(24) podieľa sa na príprave, riadení a organizácii činnosti elektronických komunikácií v prípade mimoriadnych udalostí ako člen krízového štábu ministerstva,

(25) spolupracuje na príprave technických noriem ETSI a ich preberanie do národnej sústavy technických noriem.

na začiatoktlačiť